Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLMÎ / FENNÎ TEFSİR VE ÖRNEKLERİ
(SCIENTIFIC COMMENTARY AND İTS EXAMPLES )

Author : Sabri DEMİRCİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 26
Page : 240-255
    


Summary

ÖZET Biz bu makalemizde, Kur’ân’ın ilmî gelişmeleri engellemediği, bilimsel keşif ve gelişmelerle çelişen hiçbir âyetin bulunmadığını, Kur’ân’da her türlü gelişmeyi teşvik edici âyetler olduğunu ifade eden İlmî/Fennî Tefsir ekolünün ne manaya geldiğini, tarihî seyir içersinde bu tefsir ekolünü kabul edenler ve ret edenler hakkında bilgi verip, ileri sürdükleri argümanlarından bahsettik. İlk devirdeki ilmî/fennî tefsir örnekleri ile son devirdeki ilmî/fennî tefsir örnekleri hakkında bilgi verirken, Gazzâlî, Fahruddin Râzî, Suyûtî, İskenderanî Tantâvî, v.b. gibi müfessirlerin ilmî tefsire bakışını bizzat eserlerinden örnekler vererek göstermeye çalıştık. Kur’ân’da kesinleşmiş bilimsel keşif ve gelişmelerle çelişen hiçbir âyet bulunmadığı gibi, din ile bilim arasında böyle bir çatışma da yoktur, aksine bir uyum bulunmaktadır. İlmî/fennî tefsir ekolünü savunan ve biraz da aşırı bir anlayışa sahip olanlara göre, Kur’ân’da bütün bilimler yer alır. Hattâ, 19. yüzyıldan itibaren batıda gelişen bilimler ile Kur’ân arasında bir çatışma olmadığı gibi, Kur’ân bazı bilimlere ve bilimsel buluşlara kaynaklık etmiştir, görüşündedirler. Müfessir Nursî, Kur’an’da teknik ve teknolojiye, yeni bilimsel bulgulara ve icatlara işaretler edildiği yönündeki görüşünü, peygamber mu’cizelerini ve kıssalarını yorumlarken ifade eder. Mu’cizelerin her birisi ilimlerin varacağı son noktalarına işaret ettiğini söyleyerek bu konuda ayetlere çok önemli bir bakış açısı getirmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Kur’ân Âyetleri, Müfessirler, İlmî Tefsir

Abstract

ABSTRACT In this article, this interpretation in the historical course, which means that the Quran does not prevent scientific developments, there are no verses contradicting scientific discoveries and developments, and there are verses that encourage all kinds of development in the Quran. We gave information about those who accepted and rejected their school and talked about their arguments. While giving information about scientific / science exegesis samples in the first period and scientific / science exegesis examples in the last period, Gazzâlî, Fahruddin Râzî, Suyûtî, İskenderanî, Tantâvî, etc. We tried to show the view of the commentators such as scientific commentary by giving examples, from their books. There is no verse contradicting the scientific exegesis and developments in the Qur'an, and there is no such conflict between religion and science, on the contrary, there is a harmony. According to those who advocate a scientific / science exegesis school and have a little excessive understanding, all the sciences are included in the Qur'an. Even, as there was no conflict between the sciences developing in the west since the 19th century and the Qur'an, The Quran has been a source for some sciences and scientific discoveries, they are in their opinion. Commentator Nursi, stated that there are signs in the Qur'an on technical and technology, new scientific findings and inventions, his opinion expresses while interpreting the miracles of the prophets and the stories of the prophets. Each of the miracles brought a very important perspective to the verses by saying that they point to the end points of the sciences. Each of the miracles brought a very important perspective to the verses by saying that they point to the end points of the sciences.Keywords
Key Words: The Quran verses, Commentators, Scientific Commentary

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri