Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAVAŞ ŞEHİR YAKLAŞIMINA KÜLTÜREL PLANLAMA AÇISINDAN BAKIŞ
(VIEW THE SLOW CITY APPROACH FROM A CULTURAL PLANNING PERSPECTIVE )

Author : H.Burçin Henden ŞOLT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 26
Page : 108-115
    


Summary

Kentler daimi devingen yapıları ile canlı bir organizmaya benzetilebilirler. Bu yapının içinde fiziksel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal ve psikolojik etkiler vardır. Kentlerin kültürel yapılarının doğru analizi kent planlama için oldukça önemlidir. Bir kenti diğerlerinden ayıran unsur olarak kentsel kültür, maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin birleşiminden oluşan bir bütündür. Kent planlama sadece kentin ileride alacağı fiziki makroformun oluşması değildir. Toplumsal ilişkilerin mekana yansıması önemlidir. Varolan ve oluşabilecek kentsel sorunlara çözüm ararken kültürel yapı dikkate alınmalıdır. Son dönemlerdeki çağdaş planlama yaklaşımlarından biri “yavaş şehir”dir. 50.000 nüfusun altındaki kentler üye olabilmektedir.Kentlerin kendi gelenek, göreneklerini, yemeklerini, tarihsel kimliklerini korumalarına önem veren şehirler ağıdır. Yavaş şehir, kentin varolan ruhunun korunarak kalkınma yaratılabilmesini hedeflemektedir. Kentsel kültürel yapıyı anlayarak ortak yaşamı iyileştirmeyi, yaşam kalitesini yükseltmeyi, çevreyi korumayı, yerel değerlerin sürdürülebilirliğini önemsemektedir. Kültürel öğeler kentlerin mirasıdır. Bunların geleceğe doğru iletilmesinde planlama anlayışı etken rol oynar. Kültürel planlama, kentsel değerlerin katılımcı ortamlarda yeniden değerlendirilebilmesine fırsat tanır. Bu çalışma kentlerdeki kültürel planlama anlayışını “yavaş şehir” açısından irdelemektedir. Bir kentin yavaş şehir olarak tanımlanabilmesi için gerekli kriterler vardır. Bu kriterlerin kültürel planlama açısından irdelenmesi kentsel kültürel sürdürülebilirliğin organizasyonuna katkı sağlar. Dünyada yerele verilen önemin artışında bu düşünce etkili olmaktadır. Ülkemizde de yerel yönetimlerin çağdaş planlama uygulamalarında kültürel sürdürülebilirliğe dikkat edilmelidirKeywords
Kent, Kent Planlama, Yerel Yönetim, Yavaş Şehir, Kültürel Planlama

Abstract

Cities are constantly dynamic. They can therefore be likened to a living organism. There are physical, social, economic, cultural, political and psychological influences within this structure. Accurate analysis of the cultural structures of cities is very important for urban planning. One of the elements that distinguishes a city from others is urban culture. Urban culture is a combination of material, spiritual, mental and emotional characteristics. Urban planning is not just the formation of the physical macroform that the city will take in the future. It is important that social relations are reflected in space. When looking for solutions to existing and potential urban problems, cultural structure should be taken into consideration. One of the contemporary planning approaches in recent times is the “slow city”. Cities under 50,000 population can be members.It is a network of cities that attaches importance to the preservation of their traditions, customs, food and historical identity. The slow city aims to create development by preserving the existing spirit of the city. Understanding the urban cultural structure, improving the common life, improving the quality of life, protecting the environment, and caring about the sustainability of local values. Cultural elements are the heritage of the cities. Planning concept plays an active role in the transmission of these towards the future. Cultural planning provides an opportunity to re-evaluate urban values in participatory environments. This study examines cultural planning in cities in terms of “slow city”. There are criteria necessary for a city to be defined as a slow city. Examining these criteria in terms of cultural planning contributes to the organization of urban cultural sustainability. This idea is effective in increasing the importance given to the local population in the world. In our country, cultural sustainability should be considered in the contemporary planning practices of local governments.Keywords
Urban, Urban Planning, Local Government, Slow City, Cultural Planning

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri