Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GAZZÂLÎ’NİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE BİLGİ TANIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
(In TERMS OF THE THOUGHT OF GAZZALİ, THOUGHTS ON KNOWLEDGE DESCRIPTION )

Author : Fehmi SOĞUKOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 24
Page : 912-919
    


Summary

Bilgi ve kaynakları kişinin inancının oluşumundaki önemli etkenlerdendir. Mezheplerin ayrışmasındaki temel sebep; bilgi kaynakları ve bu kaynakların yorumlanması olarak kabul edilebilir. Bilgi kaynaklarının neler olması gerektiği en eski dönemlerden beri insan zihnini meşgul eden hususlardandır. Bu sebeple bilgi ve kaynakları hemen her inanç ve ilim dalı için önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilginin tanımı hususunda kelâmcıların görüş ayrılığı içerisinde olduğu görülmektedir. Dil bilimciler, felsefeciler, kelamcılar ve müfessirler konuyla ayrı ayrı ilgilenmişse de ortaya koyulan tanımlar arasında herhangi bir bilim grubuna özgü bir tarif belirlemek mümkün görülmemektedir. Bunun da ötesinde Râzî başta olmak üzere bazı kelâmcılara göre bilginin tanımının yapılması uygun değildir. Kendisinde sonraki kelamcılara önemli etkisi bulunan Gazzâlî’nin bilgi tanımıyla ilgili görüşü yaşadığı döneme kadar olan birikimi içermektedir. Bu bağlamda o kendi dönemine kadar olan bilgi tanımlarını incelemiş ve gerekli eleştirilerde bulunmuştur. Ona göre bilgi hakiki tanımla tarif edilemez. Bununla birlikte bilginin taksim ve misal yoluyla anlatımı mümkündür. Makalede kelâmcıların bilgi tanımları ele alınmış, bunlar üzerinde değerlendirme yapılarak, bilginin tanımıyla ilgili tespitlere yer verilmiştir.Keywords
Kelam, Gazzâlî, Bilgi Teorisi, Bilgi Tanımı

Abstract

One of the important factors in the formation of one's belief is knowledge and sources of knowledge. The main reason for the separation of sects; sources of knowledge and interpretation of these sources. What should be the sources of knowledge is one of the issues that occupy the human mind since the earliest times. For this reason, knowledge and knowledge sources emerge as an important subject for every belief and science branch. It is seen that the theologians are in disagreement about the definition of knowledge. Linguistic scientists, philosophers and theologians have dealt with the subject, but have not made a common definition. Moreover, according to some theologians, especially Râzî, it is not appropriate to define knowledge. Gazzâlî, who had a significant influence on subsequent theologians, included his knowledge of the definition of knowledge until the time he lived. In this context, he examined the knowledge definitions up to his own period and made the necessary criticisms. According to him, knowledge cannot be described with a real definition. However, it is possible to explain the knowledge through partition and example. In the article, the definitions of theologians were examined, and an assessment was made.Keywords
Theology, Gazzali, Epistemology, Knowledge definition

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri