Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖRSEL SANATLAR DERSİ AKDEMİK BAŞARI PUANLARI ÜZERİNDE BENLİK SAYGISI, SANAT BENLİK KAVRAMI VE YARATICILIĞIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(VISUAL ARTS COURSE ON SELF-RESPECT ON THE ACDEMIC SUCCESS SCORES, ART SELF-CONCEPT )

Author : Uğur YILDIZ   & Meliha YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 26
Page : 126-136
    


Summary

Bu çalışma, Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi akademik başarı düzeyleri üzerinde benlik saygısı, sanat benlik kavramları ve yaratıcığın ne düzeyde etkiye sahip olduğunu ortaya koymaya çalışan betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini, 2017-2018 yılında Kırşehir ilinin merkezinde eğitim alan 1023 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemi ise 341 dokuzuncu sınıf öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Görsel Sanatlar Dersi akademik başarı puanlarını belirlemek için Desen Uygulaması Ölçme Aracı, yaratıcılık için Torrance Yaratıcı Düşünce Testi “Sözel A” (TYDT), Benlik algıları için Rosenberg Benlik Algısı Ölçeği (RBA), sanata olan ilgilerini belirlemek için Sanat Benlik Kavramı Ölçeği (SBKÖ) formları kullanılmıştır. Veriler SPSS-21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersi akademik başarı puanları ile benlik saygısının hayalperestlik alt boyutunda, sanat benlik kavramlarında ve yaratıcılık düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan regresyon analiz sonucuna göre öğrencilerin akademik başarı puanları üzerinde sanat benlik kavramının, yaratıcılıktan daha etkili olduğu tespit edilmiş fakat benlik saygısının herhangi bir anlamlı etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Okullara yerleşme puanlarına göre orta düzeyde akademik başarıya sahip olan öğrencilerin, akademik düzeyleri yüksek ve düşük olan öğrencilerden daha yaratıcı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Görsel Sanatlar Eğitimi, benlik saygısı, sanat benlik kavramı, yaratıcılık, desen çizme becerisi, dokuzuncu sınıf öğrencileri

Abstract

The aim of this study is to reveal the effect of self esteem, art self concepts and creativity on visual acuity levels of students. The research is descriptive. The universe of the study consists of 1023 ninth grade students studying in the center of Kırşehir in 2017-2018. The sample consisted of 341 ninth grade students. As a data collection tool; Pattern Application measurement tool to determine the academic achievement scores of Visual Arts Course, Torrance Creative Thought Test “Verbal A” (TYDT) to measure their creativity, Rosenberg Self-Perception Scale (RBA) for self-perceptions, Art Self-Concept Scale to determine their interest in art. Forms were used. Data were analyzed using SPSS-21 package program. As a result of the research, significant correlations were found between the Visual Arts Course academic scores and the self-esteem sub-dimension of dreaming, art self concepts and creativity levels. According to the results of the regression analysis, it was found that art self concept was more effective than creativity on students' academic achievement scores, but self-esteem had no significant effect It was concluded that students with moderate academic achievement were more creative than students with high and low academic levels according to their placement scores.Keywords
Visual Arts Education, self-esteem, art self-concept, creativity, pattern drawing skills, ninth grade students.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri