Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DESTİNASYON MARKALAŞMASINDA GASTRONOMİK KİMLİĞİN ROLÜ
(THE ROLE OF GASTRONOMICAL IDENTITY ON DESTINATION BRANDING )

Author : Serkan GÜN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 365-373
    


Summary

Günümüzde pazarlama ve markalaşma konularına verilen önem giderek artmakta olup, bu doğrultuda sadece mallarla hizmetlerin değil, aynı zamanda destinasyonların da markalaşması ve pazarlanması hususunda önemli çalışmalarda bulunulmaktadır. Zira bir yörenin sahip olduğu çekicilikler ile mutfak kültürü ve kendisine özgü yiyecekleriyle içecekleri, o destinasyonun daha çok turist çekmesi ve markalaşması hususunda önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Nitekim her bir destinasyonun kendisine özgü destinasyon kimliğinin yanı sıra gastronomik kimliği de bulunmaktadır. Bu gastronomik kimliğin etkili bir şekilde insanlara tanıtılabilmesi sayesinde ise destinasyonun markalaşması noktasında pozitif katkılar sağlanabilmektedir. Bu çalışma çerçevesinde, destinasyon markalaşmasında gastronomik kimliğin rolü ve önemi incelenmiştir. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması tekniği kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle destinasyon ve destinasyon markalaşmasından bahsedilmiş, ardından gastronomi ile gastronomik kimlik kavramlarına değinilmiştir. Sonrasında destinasyon markalaşması ile gastronomik kimlik ilişkisine yönelik olarak literatürdeki araştırmalardan söz edilmiş ve destinasyon markalaşmasında gastronomik kimliğin rolü ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca çalışma konusuna ilişkin olarak ileride yapılabilecek çalışmalarla ilintili çeşitli öneriler de sunulmuştur.Keywords
Destinasyon, Destinasyon Markalaşması, Gastronomi, Gastronomik Kimlik

Abstract

Today the importance given into the topics of marketing and branding have gradually increased, and in this respect, various important studies about branding and marketing have been conducted on not only goods and services, but also on destinations, since the attractions a destination has and its cuisine culture and its distinctive foods and beverages are evaluated as significant elements about this destination’s branding and to attract much more tourists. Hence, every destination has its unique gastronomic identity beside its distinctive destination identity. By means of introducing this gastronomic identity to the people effectively, positive contributions could be made on the branding of the destination. Within the scope of this study, the role and importance of gastronomic identity on destination branding was investigated. In this regard, literature review technique which is one of the qualitative research methods, was used. In the study, firstly destination and destination branding were explained, then gastronomy and gastronomic identity concepts were expressed. Furthermore, researches on the relation between destination branding and gastronomic identity in the literature were mentioned, and evaluations about the role and importance of gastronomic identity on destination branding were made. Moreover, some recommendations were made about future possible researches on study topic.Keywords
Destination, Destination Branding, Gastronomy, Gastronomical Identity

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri