Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLİMLERİ DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME GÜNLÜKLERİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
(STUDENT OPINIONS ABOUT LEARNING DIARIES USED IN SCIENCE COURSES )

Author : Melek AKSAR  & Emine GÜNERİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 98-111
    


Summary

Fen bilimleri derslerinde kullanılan öğrenme günlükleri alternatif değerlendirme araçlarından biridir. Bu araç sayesinde öğrencilerin düşüncelerini, sorularını, problemlerini, öğrenme deneyimlerini belirlemeye yönelik kullanılan yansıtıcı düşünme becerileri geliştirilir. Çalışmanın amacı, yedinci sınıf fen bilimleri dersi ünitelerinden biri olan maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi boyunca altı hafta süre ile yapılan derslerde, öğrenme günlükleri hakkında öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bir ortaokulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma farklı akademik başarılara sahip altı öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılanmış mülakattan yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanıldı. Altı hafta boyunca öğrenci merkezli etkinliklerle planlanan derslerin ardından öğrenciler soruların yer aldığı öğrenme günlüğü dosyalarına günlüklerini yazmışlardır. Araştırmacı tarafından oluşturulan dereceli puanlama anahtarı kullanarak öğretmen, öğrenci günlüklerini değerlendirmiştir. Öğretmen gerekli duyduğu noktalarda öğrencilerin düzeltmeler yapmalarında yardımcı olmuştur. Günlüklerin yazdırılma süreci bitince çalışmaya katılan altı öğrenciye hazırlanan mülakat soruları sorularak öğrenme günlükleri hakkında görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonrasında öğrenme günlükleri hakkında alınan görüşler değerlendirildiğinde öğrencilerin öğrenme günlükleri ile olumlu görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin dördü öğrenme günlüklerinin ders başarılarını artırdığını, yazma becerilerini geliştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca öğretmenlerine soramadıkları soruları sorabildiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenleri tarafından verilen geri dönüt ve düzeltmelerin onların dersi daha iyi anlamalarını sağladığını söylemişlerdir. Ek olarak öğrenme günlüklerinin derse hazır gelmelerini sağladığını belirtmişlerdir. Akademik başarısı düşük olan iki öğrenci günlüklerin yazımının zaman alıcı ve sıkıcı olduğunu söyleyerek olumsuz görüşlerini ifade etmişlerdir. Ulaşılan bu sonuçlara göre, öğrenme günlüklerinin fen bilimleri dersinde kullanımı öğrencilerin derse hazır gelmelerini sağlamak, soru sormalarını teşvik etmek, bilgilerini yazılı ifade etmek gibi birçok kolaylık sağlamaktadır.Keywords
Fen Bilimleri, Öğrenme Günlükleri, Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Abstract

Learning diaries used in science courses are one of the alternative evaluation tools. This tool improves reflective thinking skills that are used to determine students' thoughts, questions, problems, and learning experiences. The aim of the study is to determine student opinions about the learning diaries throughout the unit of structure and characteristics of materials, which is become one of units in science course at the seventh grade, during the six week lectures. The working group is the 7th grade students who are studying in a secondary school in the second semester of 2017-2018 academic year. The study was conducted with six students with different academic achievements. In the study, phenomenology pattern is used from qualitative research designs. Semi-structured questionnaires were utilized as data collection tools. Descriptive analysis technique was employed to analyze the obtained data. After six weeks of planned lessons with student-centered activities, the students wrote their diary into the learning diary files where the questions were included. Using the scaled scoring key generated by the researcher, the teacher evaluated the student's diary. The teacher helped the students to make corrections when necessary. After the diaries's printing process was finished, six students who participated in the study were interviewed about the learning diaries by asking the prepared interview questions. When the opinions about the learning diaries were evaluated after the study, it was determined that the students had positive opinions with the learning diaries. Four of the students stated that learning diaries improved course success and improved writing skills. They also stated that they could ask their teachers questions, not ask. They said that the feedback and corrections given by their teachers gave them a better understanding of the lesson. In addition, they have indicated that their learning diaries enable them to be ready for classes. Two students with low academic achievement reported negative opinions by saying that write is time consuming and tedious. According to these results, the use of learning diaries in science class provides many facilities such as ensuring that students are ready for classes, encouraging questions, and writing their knowledge in writing.Keywords
Science, Learning Diaries, Structure and Properties of Materials

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri