Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN ULUSLARÜSTÜ SİYASAL AKTÖRLER AÇISINDAN KULLANIMI NATO ÖRNEĞİ
(OUTSTANDING OF SOCIAL MEDIA IN THE CONTEXT OF POLİTİCAL COMMUNICATION USAGE IN TERMS OF POLITICAL ACTORS )

Author : Emine KILIÇASLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 24
Page : 864-872
    


Summary

21. yüzyıla damgasını vuran kitle iletişim teknolojileri bu yüzyılın siyasal sürecinin işleyişinde de oldukça etkili olmaktadırlar. Bu bağlamda yaşanan ilk teknolojik haberleşme aracından bugüne insanlık büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişim İnsan hayatının her alanına nüfuz etmektedir. Kitle iletişim teknolojisinde yaşanan bu gelişmeler küreselleşme sürecini de hızlandırarak birey ile dünya arasına bir tuş dokunuşu ile hızlı ve kolay ulaşımın yolunu açmıştır. Bu durum kültürel, siyasal ve toplumsal hayatın aynı zamanda ekonomik işleyişin değişiminde başat rol oynamıştır. Bilgisayarın keşfi ve 1990’lardan sonra bütün insanlığın kullanımına sunulması hem toplumsal hayatın hem de sosyal hayatın değişimine yol açmıştır. Özellikle internetin kullanılmaya başlaması ve sosyal medyanın insan hayatına girmesi siyasal aktörler için sadece kitlelere değil sıradan bireyin özel hayatına, ucuz, hızlı ve kolay ulaşmanın yolunu açmıştır. İnternetin devamında ortaya çıkan sosyal medya toplumsal yaşamın dinamiklerini değiştirmiştir. Bilindiği gibi sosyal medyanın önemi bu platformlarda insanların bilgi, duygu ve düşüncelerini ifade etme imkânı sunmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle siyaset arenasında yer alan bütün siyasal aktörler bu platformlarda yerini almışlardır. Bu siyasal aktörlerin arasına günümüzde devletler, uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları, Birleşmiş Milletler ve NATO, Dünya Bankası gibi siyasal, askeri ve ekonomik uluslar üstü kuruluşlarda katılmışlardır.Keywords
Siyasal İletişim, Sosyal Medya, Uluslarüstü Örgütler

Abstract

The mass communication Technologies that left their mark on the 21 st century are also influential in the functioning of the political process of this century. Humanity has undergone a mojor change since the first technological communication tool in this context. This change permeates every aspect of human life. These developments in mass communication technolgy accelerated the globalization process and opened the way for quick and easy transportation between the individual and the World with the touch of a button. This situation played a majör role in the change of cultural, political and social life as well as economic functioning. The discovery of the computer and its introduction to the use of all humanity after the 1990s have led to a change in both social and social life. In particular, the introduction of the internet and the introduction of social media into human life have paved the way for political actors to reach the private life of the ordinary individual, not just the masses, inexpensively, quick and easily. The social media that emerged after the internet changed the dynamics of social life. As it is known, the importance of social media stems from the fact that these platforms allow people to express their knowledge, feelings and thoughts. For this reason, all political actors in the political arena have taken tehir place on these platforms. Among these political actors, goverments, international NGOs the United Nations and NATO and the World Bank have joined political, military and supranational organizations.Keywords
Political Communication, Social Media, Supranational Organizations

Advanced Search


Announcements

    28 TEMMUZ 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri