Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT DÜZEYİ, ÖZ DÜZENLEME ve OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTENTION LEVELS, SELF-REGULATION AND READING COMPREHENSION SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS )

Author : Deniz GÜR  & Mehmet KATRANCI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 23
Page : 780-802
    


Summary

Bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin dikkat düzeyleri ile öz düzenleme ve okuduğunu anlama becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemek; dikkat düzeyi, öz düzenleme ve okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde desenlenen araştırmanın örneklemi, basit seçkisiz örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme yoluyla belirlenen 177 kız ve 180 erkek olmak üzere toplam 357 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri; kişisel bilgi formu, d2 Dikkat Testi, Çocukların Öz Düzenlemeli Öğrenmeyi Kullanım Envanteri ve Okuduğunu Anlama Testi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın verileri, 2017 yılı Şubat-Haziran ayları arasında toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-Testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis-H testi ve Pearson koreleasyon analizi kullanılmıştır. Tüm analizlerde bilgisayar destekli bir istatistik programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin “orta” düzeyde olduğu, cinsiyete ve ebeveynin öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin ve dikkat düzeylerinin “yüksek” olduğu, ebeveynin öğrenim durumuna göre anlamlı şekilde farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca dikkat düzeyi ile okuduğunu anlama becerisi arasında pozitif yönlü, anlamlı ve yüksek düzeyde; dikkat düzeyi ile öz düzenleme becerisi arasında pozitif yönlü, anlamlı ve zayıf düzeyde bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.Keywords
Dikkat düzeyi, öz düzenleme, okuduğunu anlama, ilkokul öğrencileri

Abstract

In this study, it is aimed to examine self-regulation and reading comprehension skills of primary school students and their attention levels in terms of various variables, and to determine the relationship between attention level, self-regulation and reading comprehension skills. The sample of the study, which was designed in the relational screening model that is one of the quantitative research methods, is a total of 357 primary school fourth grade students, 177 girls and 180 boys, determined by stratified sampling method from simple random sampling methods. The data of the research were collected by using personal information form, d2 Attention Test, Inventory for Children's Self-Regulated Learning Use and Reading Comprehension Test. The data of the study were collected between February and June 2017. Data were analysed by independent samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Kruskal Wallis-H test and Pearson correlation analysis. A computer-aided statistical program was used in all analyses. As a result of the study, it was observed that the reading comprehension skills of the students were at the “intermediate” level, and showed a significant difference according to gender and education level of the parents. Self-regulation skills and attention levels of the students were found to be “high” and significantly differentiated according to the education level of the parents. In addition, it was ascertained that there was a positive, significant and high level relationship between the attention level and reading comprehension skills, and there was a positive, significant and low level relationship between attention level and self-regulation skills.Keywords
Attention level, self-regulation, reading comprehension, primary school students

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri