Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER: BIST100’DE YER ALAN İMALAT VE MALİ SEKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(MACROECONOMIC FACTORS AFFECTING STOCK PRICES: AN APPLICATION ON THE MANUFACTURING AND FINANCIAL SECTORS IN BIST100 )

Author : Müge ÇETİNER   & Emine SEVER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 22
Page : 713-729
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, makro ekonomik faktörlerin BIST100 içerisinde yer alan İmalat ve Mali sektör hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini belirleyip test etmektir. İlişkilerin belirlenmesinin yanında, bu ilişkilerin karşılıklı olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, Granger Nedensellik Testi ve 2007:01-2018:11 dönemini kapsayan aylık veriler kullanılmaktadır. Bağımlı değişkenler olarak BIST100’de yer alan imalat ve mali sektörlerdeki hisse senedi fiyatları, bağımsız değişkenler olarak ise altın fiyatları, Dolar kuru, Euro kuru, mevduat faiz oranı, ihracat tutarı, işsizlik oranı, kapasite kullanım oranı, ham petrol fiyatları, sanayi üretim endeksi, tüketici güven endeksi ve tüketici fiyat endeksi kullanılmaktadır. Granger nedensellik test sonuçlarına göre, analiz sonucunda iki gecikmeli değere göre Euro kurundan mali sektör endeksine doğru tek yönlü ilişki bulunmuştur. Ek olarak TÜFE değişkeninden mali sektör endeksine ve mali sektör endeksinden TÜFE değişkenine doğru çift yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Mali sektör endeksinden sanayi üretim endeksi ve ihracat tutarına, tek yönlü ilişki tespit edilmiştir. İmalat sektörü açısından nedensellik ilişkisine bakıldığında ise benzer şekilde, iki gecikmeli değere göre sanayi üretim endeksinden imalat sektörüne doğru tek yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bunun yanında imalat sektöründen ihracat tutarına doğru da tek yönlü bir nedensellik ilişkisi elde edilmiştir.Keywords
Makro Ekonomik Göstergeler, İmalat Sektörü, Mali Sektör, Granger Nedensellik Testi

Abstract

The main objective of this study is to determine and test the effects of macroeconomic factors on the prices of the Manufacturing and Financial sector in BIST100. In addition to the determination of relations, it is aimed to determine whether these relations are mutual. In this study, monthly data covering Granger Causality Test and 2007: 01-2018: 11 period are used. Stock prices in manufacturing and financial sectors in BIST100 as dependent variables, gold prices as independent variables, USD rate, Euro rate, interest rate, export figures, unemployment rate, capacity utilization rate, crude oil prices, industrial production index, consumer confidence index and consumer price index are used. According to Granger causality test results, a one-way relationship was found between Euro exchange rate and financial sector index. It is determined that there is a bi-directional relationship between CPI variable and financial sector index. From the financial sector index to the industrial production index and export amount, a one-way relationship was determined. In terms of the causality relationship in terms of the manufacturing sector, a one-way relationship has been found between the industrial production index and the manufacturing sector. In addition, a one-way causality relationship was obtained from the manufacturing sector to the export figures.Keywords
Macroeconomic Factors, Manufacturing Sector, Finance Sector, Granger Causality Test.

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri