Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM CEZA HUKUKUNDA SORUMSUZLUK (İBÂHA) SEBEPLERİ
(REASONS FOR DISCLAIMER (İBAHA) IN ISLAMIC CRIMINAL LAW )

Author : Kanaan Mahdi YAQOOB    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 22
Page : 680-689
    


Summary

Ceza hukuku hükümlerinde asıl olan, yasaklanan şeylerin herkes hakkında yasak olmasıdır. Bu asıldan istisna olarak, ceza kanunları, bazı yasaklanan eylemler hakkında, belirli durum ve şartlarda ortaya çıkması kaydıyla ceza verilmemesini öngörmüşlerdir. Bu gibi durumlarda yasa koyucu, belirli şartlardaki suç fiillerine ceza vermemekte daha önemli bir yarar bulunduğunu düşünmüştür. Zira yasaklanan fiillerden dolayı sorumsuz kabul edilen kimseler, yaptıkları bu fiilleri belirli amaçları gerçekleştirmek için yapmaktadırlar. Mesela öldürmek, bütün insanlar hakkında haram kılınan bir fiildir. Ama ceza kanunları, öldürmeyi, nefs-i müdafaa veya cezayı infaz sözkonusu olduğunda mübah kılmıştır. Keza yaralamak fiili bütün insanlar için yasaklanan bir şeydir. Ama ceza kanunları doktorların hastaları tedavi etmesi için mübah kılmıştır. Yine darp da herkes için yasaklanmış bir eylemdir. Ama tedip ve terbiye için mübah kabul edilmiştir. Şu halde ceza kanunları yasaklanan bazı fiilleri belirli maslahatlar için mübah kılmış olup, belirlenen maslahatların dışına çıkılması ise caiz değildir. Sözgelimi bir doktor için hastayı tedavi amacıyla yaralama fiili mübah sayılmış; ama hastayı öldürmek kastıyla yaralarsa, bu fiili, kasdi suç teşkil eder ve cezaya müstehak olur. Çalışmamızda İslâm Hukukunun cezaî hükümlerinin istisnaları Hanefî mezhebinin görüşleri çerçevesinde incelenmektedir.Keywords
İslam Hukuku, Ceza Hukuku, Cezanın İstisnası, Hanefi Mezhebi

Abstract

The original in criminal legislation that prohibited acts are prohibited to everyone. An exception to this origin, the criminal legislation makes it permissible to allow certain prohibited acts if they occur in certain circumstances and under certain circumstances. The legislator considered that he had a stronger interest that should be protected by decriminalizing the act in those circumstances and because those to whom the forbidden acts were permitted came to achieve legitimate purposes, these reasons which allow them to prohibit acts raise the status of the offense and make it permissible. Murder is forbidden to all people but criminal legislation makes it permissible; whether it is in self-defense or the execution of the penalty. The wound is haraam for all people, but criminal legislation permits it to doctors if it is intended for treatment. The criminal legislation allowed some forbidden acts to achieve certain interests may not be deviated from them to other interests. The doctor was allowed to injure the patient for the purpose of treatment, but if the patient was injured for the purpose of murder, it constitutes an intentional crime and deserves punishment. In our study, exceptions to criminal judgments were compared with Islamic law within Hanafi's views.Keywords
Islamic law, criminal law, exemption from punishment, Hanafi school

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri