Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI
(EVALUATION OF ENGLISH CURRICULUM FOR ELEMENTARY SCHOOLS: A MEAT-SYNTHESIS STUDY )

Author : Emel AVERBEK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 53-61
    


Summary

Öğretim programları, ülkelerin değişiminin ve kalkınmışlığının önemli göstergesi olmakla beraber gelişmelerin gerçekleşmesinde önemli bir köprüyü oluşturmaktadır. Bu yüzden programların değerlendirilmesi ve alınan dönütler neticesinde gerekli düzenlemelerin gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Bu değerlendirmelerden İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programının da dikkate alınıp incelenmesi, adeta küçük bir köy haline gelen dünyanın en çok konuşulan dillerinden olan İngilizcenin öğrencilere kazandırılmasında bir gerekliliktir. Bu konuda yapılmış çalışmaların tespit edilip üzerinde çalışılması, programın değerlendirilmesinde program geliştirme uzmanlarına ve uygulayıcılara kolaylıklar sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ilkokullarda okutulan İngilizce dersi öğretim programları ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenip genel bir değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Çalışmanın örneklemi, 2008/2016 yılları arasında Türkiye’ deki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında yayımlanan İngilizce Dersi Öğretim Programı değerlendirme tezlerini kapsamaktadır. Çalışmanın kapsamında, nicel ve nitel yayımlanan araştırma yöntemlerinin kullanıldığı 12 yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ulaşılan bulgular, meta-sentez araştırma doğrultusunda incelenmiştir. Bu bağlamda, çalışmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak için çalışmanın amacı ve araştırma soruları acık bir şekilde ifade edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler, İlkokul İngilizce Dersi Öğretim Programı ile ilgili hedeflenen amaçlar, örneklem grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı ve araştırmada elde edilen sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. Araştırmalardan elde edilen bulgular sonucunda; amaçların daha çok programın etkililiği ile ilgili olduğu, örneklem grubu olarak öğretmenlerin tercih edildiği, karma yöntemlerin tercih edildiğine ilişkin tespitlerde bulunulmuştur. Araştırma sonuçları ise ders kitaplarının, ders saatlerinin ve kılavuz kitaplarının yetersizliğine, öğretmenlere programla ilgili hizmet içi eğitim verilmesi gerekliliğine ve değerlendirme öğesine yönelik yeterli açıklamaların olmayışı üzerine yoğunlaşmıştır. Öğretmenlerin programın etkililiği ile ilgili olumlu görüşe sahip olduğu, programın farklı düzeydeki öğrenci ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve yöntem tekniklerin öğrenciler için uygun düzeyde olmadığına ilişkin görüşler tespit edilmiştir. Sınıfların fiziksel yetersizliği ile öğrenci sayısının fazlalığı ve sınıf koşullarının İletişimsel Dil Öğretim Yaklaşımına uygun olmadığı belirlenmiştir.Keywords
Öğretim Programı, Program değerlendirme, Meta-sentez

Abstract

Curricula are not only the indicator of the change and development of countries but also an important bridge enabling these developments. Thus, it is inevitable for curricula to be evaluated and improved in accordance with the feedback. Evaluating English Curriculum for elementary schools is essential because English is widely spoken and essential for pupils to acquire that language. Identifying and studying the research will enable curriculum experts and practitioners to evaluate the curriculum and to make a general evaluation. The aim of this study is to examine and evaluate the theses related to English curriculum for elementary schools. This study includes 12 theses on English Curriculum of Primary Schools with quantitative and qualitative methods published at Council of Higher Education Thesis Center. The findings were evaluated through meta-synthesis method. The aim of the study and research questions were expressed clearly in order to ensure the validity and realibility of the study. The data were examined in terms of objectives, sample groups, methods, data collection instruments results. According to the findings, the aims focused mostly on the effectiveness of the program, mostly the teachers were selected as a sample group, Mixed methods were preferred. The results comprise largely of inadequency of the books, lesson hours and guide books; the necesssity to provide teachers with in-service trainings and tto give more detailed explanations regarding the evaluation element of the program. I was concluded that the teachers participating in the study had positive opinions for the curriculum, that The curriculum couldn’ meet the needs of the students at different levels and the methods and techniques were not suitable for the students. The inefficacy psyhical qualities of the classrooms and the number of students were not suitable for Communicative Language ApproachKeywords
Curriculum, Program evaulation, Meta-synthesis

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri