Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUTLULUĞU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİNAL LOGİT MODEL İLE ANALİZİ
(ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING HAPPINESS WITH MULTINOMIAL LOGIT MODEL )

Author : Nursefa ERGİN  & Sevda GÜRSAKAL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 22
Page : 659-668
    


Summary

Çalışmanın amacı, bireylerin mutluluğu üzerinde hangi faktörlerin istatistiksel olarak önemli etkilerinin olduğunu belirlemektir. Araştırmada, Türkiye’nin 2010-2014 dönemine ait verileri kullanılmaktadır. Veriler Dünya Değerler Araştırması’ndan elde edilmektedir. Veriler üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılarak toplamda 751 veri analiz edilmektedir. Mutluluğu etkileyen faktörler multinominal logit model tahmin edilerek belirlenmekte ve bu analizin geçerliliği için mutluluk düzeylerine Hausman testi uygulanmaktadır. Hausman testi sonucunda ilişkisiz alternatiflerin bağımsızlığı sağlanmaktadır. Çalışmada sağlık durumu, yaşam memnuniyeti, finansal memnuniyet ve cinsiyet değişkenleri bireylerin mutluluk düzeyleri üzerinde önemli etkiler taşımaktadır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında Log likelihood değeri modelin genel olarak anlamlı olduğunu, Pearson ve Sapma ölçüleri iyi bir uyumun olduğunu, Likelihood Ratio test sonucu katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğu göstermektedir. Multinominal Logit Model sonuçlarına göre bağımlı değişkenin kategorileri dikkate alındığında sağlık durumu ve cinsiyetin bireylerin mutluluğu üzerinde artırıcı bir etkisinin olduğu, yaşam memnuniyeti ve finansal memnuniyetin bireylerin mutluluğu üzerinde düşürücü bir etkisinin olduğu bulunmuştur.Keywords
Mutluluk, Dünya Değerler Araştırması, Multinominal Logit Model

Abstract

The aim of the study is to determine which factors are statistically significant on the happiness of the individual. In the study, the data for the 2010-2014 period are used in Turkey. The data are obtained from the World Values Survey. A total of 751 data are analyzed by making various adjustments on the data. The factors affecting happiness are determined by estimating the multinominal logit model and the Hausman test is applied to the happiness levels for the validity of this analysis. The Hausman test results show that irrelevant alternatives are independent. The health status, life satisfaction, financial satisfaction and gender variables in the study have significant effects on individual happiness levels. Based on the results of the study, the log likelihood value show that model is generally meaningful, the Pearson and Deviation measures show that there is a good fit in the model, and the Likelihood Ratio test result show that coefficients are statistically significant. According to Multinominal Logit Model results, when the dependent variable categories are considered, it is found that the health status and gender have an increasing effect on the happiness of individuals, and life satisfaction and financial satisfaction to have a reducing effect on the happiness of individuals.Keywords
Happiness, World Value Survey, Multinominal Logit Model

Advanced Search


Announcements

    20 NİSAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri