Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RESİMSEL BİR UNSUR OLARAK KADIN İMGESİ VE ÇOK KATMANLI KURGUSAL DİL BAĞLAMINDA BİREYSEL SÖYLEMLER
(INDIVIDUAL DISCOURSES IN THE CONTEXT OF FEMALE IMAGE AS A PICTORIAL ELEMENT AND MULTI-LAYER FICTIONAL LANGUAGE )

Author : Zeliha KAYAHAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 617-632
    


Summary

Değişen dünya paradigmaları ile sanatsal üretimlerdeki değişim/dönüşümlerin kaçınılmaz olması ve farklı disiplinlerin birbiri ile yakınlaşmaları günümüz sanatının uygulama pratiklerinin temelini oluşturmaktadır. Sanatçıların her türlü malzeme-tekniğin olanaklarını kendi özgünlük ve özgürlük sınırları içinde ortaya koymaları sanat alanındaki çeşitliliği gözler önüne sermektedir. Böyle bir çeşitlilik içerisinde sanatçılar bulundukları çağa ait imgeler yaratmakta ve sanata yön vermektedirler. Bu yön verme sorunsalı bağlamında tarihsel süreçte her kadın imgesi ait olduğu dönemin değerlerinin, inançlarının, kültürünün, teknolojisinin ve yaşam biçiminin izlerini taşımaktadır. Toplumdan bağımsız düşünülemeyen sanat, kültürel her bir parametreyi imgelerine aktarır ve izleyiciye de sunulan bakış açılarının şekillenmesine sebep olur. Bu nedenle sanat tarihinde karşılaşılan kadın imgelerinden o dönemin kadınına olan bakış açısını okumak mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, tarihsel süreç içerisinde sanatta kadın imgesi bağlamında tekniğin olanakları ile tekrar tekrar şekillenen 19. yüzyıl sonrası sanat pratiklerine odaklanılmıştır. Bu doğrultuda günümüze uzanan kadın imgesinin değişimleri ve sanatsal pratiklerin dönüşümünün bir analizi yapılarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca Zeliha Kayahan’ın çağdaş sanat pratiklerini kullanarak yaptığı bireysel üretimlerindeki kadın imgesi ile kurduğu bağ ve kullandığı tekniğe dair yaklaşımı sunulmuştur.Keywords
Sanat, Çağdaş Sanat, Kadın İmgesi, Kolaj

Abstract

The changing world paradigms and the changes / transformations in artistic productions becoming unavoidable and the convergence of different disciplines form the basis of the technic practice of today's art. The fact that the artists put forth the possibilities of all kinds of materials and techniques within the limits of their originality and freedom reveals the diversity in the field of art. In such a diversity, artists create images belonging to their era and guide the art. In the context of this problematic direction, every female image in the historical process bears the traces of the values, beliefs, culture, technology and lifestyle of the period to which she belongs. Art, which cannot be considered independent of society, transfers every cultural parameter to its images and causes the perspectives presented to the viewer to be shaped. For this reason, it is possible to read the perspective of female of that period from the images of female encountered in art history. This study focuses on post-nineteenth century art practices that have been repeatedly shaped by the possibilities of technique in the context of the female image in art in the historical process. Accordingly, an analysis of the transformation of artistic practices and changes in the female image dating back to the present day have been made and examined. In this study, Zeliha Kayahan's approach to the connection made with the female image in her individual productions using contemporary art practices and the technique she used is presented.Keywords
Art, Contemporary Art, Female Image, Collage.

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri