Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN İŞ ETİĞİ ALGISININ ÖLÇÜLMESİ: KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ YÖNTEMİ
(THE MEASUREMENT OF BUSINESS ETHICS PERCEPTION OF GİRESUN UNIVERSITY TOURISM STUDENTS: THE METHOD OF ASSOCIATION TESTING )

Author : Hakan AKYURT  & Sinem MIHÇI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 570-586
    


Summary

Etik konusu, sektörlerin gelişmesi, rekabet şartlarının ağırlaşması ve sürdürülebilir işletme vizyonlarının yaygınlaşması ile önemi artan bir konu haline gelmiştir. Çalışanların iş ortamı, işte karşılaştıkları durumlar, iş ile ilgili algılamaları ve iş etiği kavramları araştırmalarda yer alan konular arasındadır. Özellikle iş etiği kavramı, insanların işletmelerine karşı tutumlarında etkili bir faktör olarak görülmektedir. İş ortamlarında etik ilkelerin varlığı, çalışanların işletmeye bağımlılığı ve verimliliği açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur. İş etiği ile ilgili olarak bireylerin algılamalarının eğitim dönemlerinde zihinlerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Turizm sektörünün çok yönlü yapısı, mevsimsellik özelliği ve eğitim durumuna bakılmaksızın personel istihdam edilmesi, iş etiği konusunda turizm sektörünü sorunlu sektörler arasında gösterilmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda, turizm sektöründe çalışacak olan turizm eğitimi alan öğrencilerin, iş etiği konusunda algılamalarının tespit edilmesi, gelecekte çalışacakları işlerde verimlilikleri ve işletmeye bağlılıkları açısından değerli bir sonuç olacaktır. Çalışmanın temel amacı, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin sektördeki etik kavramına ilişkin algıları tespit etmek ve iş etiği hakkında bilgi düzeylerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırma ile turizm eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinin iş etiği algılamaları ile ilgili zihinlerinde oluşan bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin etik kavramına bakış açıları ortaya konulmuştur. Turizm sektöründeki iş etiği algıları, öğrencilerin verdikleri cevap kelimeler ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerle öğrencilerin, iş etiğine ilişkin kullandıkları kelimeler belirlenmiştir. Çalışma da, analizlerin yapılmasında kelime ilişkilendirme testi kullanılmış, frekans tablosu yapılmış ve kavram ağları oluşturularak ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Demografik bilgilerin sonuçlarının analizinde ise SPSS 22 programı kullanılmıştır.Keywords
Turizm, İş Etiği, Turizm Eğitimi, Turizm Etiği, Kelime İlişkilendirme Testi

Abstract

The issue of ethics has become a matter of increasing importance with the development of industries, the aggravation of competition conditions and the spread of sustainable business visions. Workplace environment of the employees, the situations that they face in the work, the perceptions about the work and the concepts of business ethics are among the topics covered in the research. Especially, the concept of business ethics is seen as an effective factor in people's attitudes towards business. The existence of ethical principles in workplace environments is a matter to be considered in terms of the dependence of employees and business productivity. In this context, determining the perceptions of the students of tourism who are going to be working in tourism sector, ethics will be a valuable result in terms of their productivity and their commitment to the business. The main objective of the study is to identify undergraduate students' perceptions regarding ethical concepts in the industry and the extraction of knowledge about business ethics. In this research, it has been tried to obtain information about the business ethics perceptions of undergraduate students who are receiving tourism education. Students' perspectives on ethics are put forward. Perceptions of business ethics in the tourism sector, students were analyzed by the words they give answers. With the data obtained, the words used by the students about business ethics are mentioned. In the study, word association test was used to make the analyzes, frequency table was made and the concept networks were formed and relations were tried to be revealed. SPSS 22 program was used to analyze the results of demographic information.Keywords
Tourism, Business Ethics, Tourism Education, Tourism ethics, Word Association Test

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri