Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALGIYA YÖNELİK BENLİK ALGILARI İLE GENEL BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(ANALYSING THE RELATION BETWEEN MUSIC TEACHER TRAINEES’ SELF-PERCEPTION TOWARDS THE INSTRUMENT AND THEIR GENERAL SELF-RESPECT )

Author : Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 472-480
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının, benlik algıları ve benlik saygıları arasındaki ilişkinin çalgıya yönelik benlik algılarına yansımalarının ne ölçüde olduğu ortaya koymak, müzik öğretmeni adaylarının, benlik saygıları ile çalgıya yönelik benlik algıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma grubu; Ondokuz Mayıs Üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalında okuyan toplam 46 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri Kısa Formu ve Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan müzik öğretmeni adayı öğrencilerin çalgıya yönelik benlik algıları ve genel benlik saygıları arasındaki ilişkinin cinsiyete, ailenin gelir düzeyine ve kullanılan çalgı türüne göre farklılaşmadığı, ancak bu oranın, kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre azda olsa daha yüksek olduğu görülmektedir Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan müzik öğretmeni adaylarının, çalgıya yönelik benlik algıları ile benlik saygıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Çalgıya yönelik benlik algısı, benlik saygısı, müzik öğretmeni adayları

Abstract

The aim of this research is to present to what extent the relation between music teacher trainees’ self-perception and self-respect is reflected on their self-perception towards the instrument, and find out whether there is a significant relation between music teacher trainees’ self-respect and their self-perception towards the instrument. Study group consists of 46 students in total from the department of music at Ondokuz Mayıs University. Short Form of Coopersmith Self-Respect Inventory and Instrument Oriented Self-Perception Scale are used as data collection tools. According to the results of the study, the relation between music teacher trainees’ self-respect and their self-perception towards the instrument does not differ according to gender, the income of the family and the type of the instrument; however, it is seen that the rate is a little bit higher for female students compared to males. Additionally, research results indicate that there is a statistically significant relation between music teacher trainees’ self-perception towards the instrument and their self-respectKeywords
Self-perception towards the instrument, self-respect, music teacher trainees

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri