Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
(HIGH SCHOOL STUDENTS ' METAPHORIC PERCEPTIONS ON THE CONCEPT OF MUSIC )

Author : Melike ÇAKAN UZUNKAVAK  & Gülnihal GÜL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 481-494
    


Summary

İnsanın duygularını, düşüncelerini seslerle ifade etmeye çalıştığı bir sanat dalı olarak tanımlanan müzik kavramı; onun toplumsal, duyuşsal ve bilişsel yapılanma sürecine katkıda bulunarak yaşayış şekillerine yön vermekte ve hayatının her aşamasında yer almaktadır. Seslerle anlatım yolu işlevi ile fayda sağlamanın yanında müzik; bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik işlevleriyle de bireyin yaşamına yön vermektedir. Bütün bu işlevleri ile bireyin yaratıcılık ve kişilik gelişimlerine katkıda bulunan müzik; eğitsel yönü ile etkili ve verimli bir araç olarak kullanılmakta; toplumun ve bireyin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenmekte, çağın gereklerine uygun bilimsel ve teknolojik gelişmeleri içermekte ve müzik bilinci kazandırmaya odaklı yönü ile eğitim aracı ve alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Müzik eğitimi ile öğrencilerin çağdaş bir eğitim süreci içerisinde çağın gerekleri de dikkate alınarak sanatsal ve teknolojik gelişmeler ile birlikte müzikal benliklerini ve algılarını geliştirerek hem ulusal hem de uluslararası kültürleri yakından tanımaları amaçlanmaktadır. Bu nedenle lise öğrencilerinin “müzik” kavramına ilişkin ne tür bir algıya sahip olduklarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmüştür. Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin “müzik” kavramına ilişkin betimlemeler yaparken kullandıkları metaforları belirlemek ve bu metaforları seçme nedenlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Trabzon Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesine devam eden 248 öğrenci oluşmaktadır. Araştırma verileri açık uçlu soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden “Müzik …… gibidir. Çünkü……” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonunda “müzik” kavramı hakkında bozkır, çocuk parkı, doğa, ayna, su, yemek gibi ifadelerin yer aldığı toplam 96 metafor belirlenmiştir. Lise öğrencilerinin oluşturduğu bu metaforlar toplam 7 kategori altında sınıflandırılmıştır. Elde edilen metaforlar incelendiğinde, “müzik” kavramının birden fazla ve birbirinden farklı metaforlarla açıklandığı, bu metaforların ağırlıklı olarak huzur veren/rahatlatıcı/dinlendirici/tedavi edici yönüyle müzik ve duyguları ortaya çıkaran/ifade eden yönüyle müzik kategorilerinde toplandığı görülmüştür.Keywords
Müzik, lise öğrencileri, metaforik algı

Abstract

The concept of music, which is defined as a branch of art in which people try to express their feelings and thoughts through sounds; contributes to the social, affective and cognitive structuring process of the people and directs the ways of life and takes place at every stage of their life. In addition to benefiting from the way of narration by means of sounds, music directs the individual's life through individual, social, cultural and economic functions. Music that contributes to the individual's creativity and personality development with these functions is used as an effective and efficient tool with educational aspect; In this process, it appears as an educational tool and area with the scientific and technological developments appropriate to the requirements of the age and society which is shaped according to the needs and expectations of the individual. The aim of music education is to enable students to develop an understanding of both national and international cultures by developing their musical ego and perceptions along with artistic and technological developments. With this thought, it is seen that it is important to determine what kind of perceptions of the students who take music education within the scope of formal education about the concept of ”music''. The aim of this study is to determine the metaphors used by high school students in describing the concept of ‘’music’’ and to reveal the reasons for choosing these metaphors. The study group consisted of 248 students from 2018-2019 Academic Year Trabzon Affan Kitapçıoğlu Anatolian High School. The data were collected through an open-ended questionnaire. The students were asked to complete the sentence ‘Music is like ……. because………’. The data were analyzed by using the content analysis technique from qualitative research methods. As a result of the study, total of 96 metaphors have been determined about the concept of af music including steppe, playground, nature, mirror, water and food. These metaphors constituted by high school students are classified under 7 categories. When the metaphors are analyzed, it is seen that the concept of music is explained with different and more than one metaphors, and these metaphors are gathered predominantly in the categories that reveals the peaceful / soothing / relaxing / therapeutic aspects of music and emotions.Keywords
Music, high school students, metaphoric perception

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri