Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA FAL YAZMA GELENEĞİ ve MANZUM FALNAME METNİ
(FAL WRITING TRADITION AND IN VERSE FALNAME TEXT IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE )

Author : Büşra ÖZER    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 413-438
    


Summary

İnsanoğlunun var oluşundan günümüze kadar uzanan fal bakma geleneği, falın kültürümüze ne kadar yerleştiğini ve kültürümüzdeki önemini göstermektedir. İnsanlar, hayatlarının hiçbir döneminde fal bakma/baktırmaktan vazgeçmemiştir. Bu sebeple, edebi eserlerimizin beslendiği hayat olgusunun içine fallar da dâhil edilmiştir. İnsanlar, umut ettikleri şeyleri hayatlarında uygulamak için çaba sarf ederler. İsteklerin hangi oranda gerçekleşeceğine dair bilgiler edinmek üzere fala başvururlar. Fal baktırmaya hangi amaçla ihtiyaç duyulduğu, içinde bulunulan durumun veya dönemin şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Yapılan fal yorumlarına dayanarak; kişinin beklentisi, dünyadaki var oluş amacını nasıl gördüğü, etrafındaki varlıkları nasıl algılayıp adlandırdığı anlaşılabilmektedir. Klasik Türk edebiyatımızda, fal bakma geleneğiyle ilgili yazılmış birçok eser bulunmaktadır. Bu konuda yazılmış olan eserlere Fâlnâme adı verilmektedir. Edebiyatımızda ayrı bir tür olarak ele alınan bu metinler, fal bakma geleneğiyle ilgili bilgi vermektedir. Bu eserlerin bir kısmı, fal bakma türlerinden biri olan Kur‘an fallarıdır. Bu türde yazılan eserler, Kur‘an-ı Kerim harflerinin hangi olay ve olgulara sembol olduğunu belirten eserlerdir. Fala olan inandırıcılığı sağlam temellere dayandırmak amacıyla, bu dayanakların başında Kur‘an falının gelmesi, yapılan yorumların ayet ve hadislere dayandırılması, kişilerin bilinçaltına temas etme halindedir. Çalışmaya esas olan Fâlnâme de bu türden bir eserdir. Çalışmamızın kaynağı olan Fâlnâme metni, Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eser salonunda kayıtlı ASL594 Mec. 52 numaralı mecmuanın 72b-75a yaprakları arasında bulunur. Bu çalışmada klasik Türk edebiyatımızda Fal-ı Kur‘an yazma geleneğinin anlatımından sonra, tespit ettiğimiz bir manzum Fâlnâme metni, tahlili ile birlikte sunulacaktır.Keywords
Fal, Fâlnâme, Kur‘an falı, yazma, halk inanışları

Abstract

The tradition of fortune-telling from the existence of human beings to the present shows how much we have settled in our culture of culture and the importance of it in our culture. People have never stopped looking at the falcon at any time in their lives. For this reason, the phenomenon of life in which our literary works are nourished is included. People strive to implement what they hope in their lives. They apply to get information about the rate at which the request will take place. The purpose for which the examination is required can vary depending on the situation or the circumstances of the period. Based on the comments of fortune-telling; It can be understood how the person expects, sees the purpose of existence in the world and how he perceives and names the beings around him. In classical Turkish literature, there are many works written about fortune-telling tradition. The works written on this subject are called Fâlnâme. These texts, which are considered as a separate species in our literature, give information about the fortune-telling tradition. Some of these artefacts are one of the fortune-telling types of the Quran. The works written in this type are the works that indicate the Quran letters in which events and facts are symbols. In order to base the credibility of Fala on a firm foundation, the beginning of the Qur'an, and the interpretation of the interpretations based on the verses and hadiths, are in contact with the subconscious of individuals. Fâlnâme, which is the basis of the study, is a work of this kind. The text of Fâlnâme, which is the source of our study, was registered at the Atatürk University Library, Seyfettin Özege, writing in the ASL594 Mec. It is located between the leaves 72b-75a. In this study, after the expression of the tradition of writing of Fal-i Qur'an in our classical Turkish literature, a verse of Fâlnâme will be presented with his analysis.Keywords
Fal, Fâlnâme, Quran, writing, folk beliefs

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri