Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENEL VE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN İŞE BAĞLILIK DÜZEYİNE ETKİSİ: KONYA İLİNDEKİ OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(THE AFFECT OF THE CYNICISM AND ORGANIZATIONAL CYNICISM ON JOB INVOLVEMENT: A SAMPLE STUDY IN HOTEL WORKERS OF KONYA CITY )

Author : Tahir AKGEMCİ  & Esra KIZILOĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 309-322
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, genel sinizmin ve örgütsel sinizmin çalışanların işe bağlılıklarına etkisini incelemektir. Çalışmanın anketleri Konya ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı toplam 350 otel çalışanı üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, örgütsel sinizmin işe bağlılığı açıklamada yetersiz olduğu görülmüştür. Genel sinizm ile işe bağlılık arasında pozitif ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel sinizm ve genel sinizm arasında ise pozitif ve zayıf bir ilişkinin olduğu görülmüştür.Keywords
Genel Sinizm, Örgütsel Sinizm, İşe Bağlılık, Otel Çalışanları

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of general cynicism and organizational cynicism on the job involvement of employees. The questionnaires of the study were applied on a total of 350 hotel employees working in Konya province. The data were analyzed by using SPSS 20.0 program. As a result of the analyzes, it was seen that organizational cynicism was insufficient to explain the job involvement., A positive and weak relationship was found between general cynicism and job involvement. In addition, there was a positive and weak relationship between organizational cynicism and general cynicism.Keywords
General Cynicism, Organizational Cynicism, Job Involvement, Hotel Worker

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri