Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UYGULANMAKTA OLAN PARA VE KUR POLİTİKALARI VE ETKİLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF IMPLEMENTED MONETARY AND FOREİGN EXCHANGE POLICIES AND THEIR EFFECTS FOR TURKEY ECONOMIY )

Author : Yağmur AKARSU  & Nur DİLBAZ ALACAHAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 228-234
    


Summary

Aralık 1999 günü açıklanan 2000-02 tarihleri arasında uygulanması beklenen Dezenflasyon Programı Temmuz 1998’de IMF ile imzalanmış bulunan Yakın İzleme Antlaşması’nın bir devamıdır. Programın amacı 2000 yılı sonunda %25 olan enflasyonu, 2002 yılında %7’ye düşürmek, reel faiz oranlarını makul düzeylere indirmek, ekonominin büyüme potansiyelini arttırmak ve ekonominin kaynaklarının etkin ve adil dağılımını sağlamaktır. Türkiye ekonomisini etkileyen 2001 krizi ve ardından uygulanmaya konulan istikrar programları nedeni ile ekonomik yapı büyük değişime uğramıştır. Şubat 2001 Krizi’nin olumsuz etkilerini hafifletmek için IMF ve Dünya Bankası desteğiyle “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” uygulanmıştır. Bu programı 2000 İstikrar Programı’ndan ayıran en büyük özellik esnek kur rejimi ile enflasyon hedeflemesi politikası üzerine kurulu olmasıdır. Bu program ile devlette saydamlığın artması, ekonomideki etkinlik ve verimliliğin artarak rekabetin artması, finansal sektörün yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır. 2001 Krizi’nin ardından uygulanan VIII. IX. ve uygulanmakta olan X. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının temel hedefi ise enflasyonun AB kriterlerine uygun olmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için kriz sonrası yüksek faiz-düşük kur politikasını uygulamaya koymuştur. TCMB uyguladığı politikalar ile gelişmiş ekonomilerin üretim seviyesine ulaşmayı amaçlamaktadır. Uygulanan politikalar ile Türkiye istenilen büyüme oranlarına belli dönemlerde ulaşmıştır. Ancak dünya konjonktüründen kaynaklanan dalgalanmalar her ülke gibi Türkiye’yi de etkilemektedir. Türkiye’nin ilk olarak üstünlük sağlayabileceği tarım ve hizmet sektörüne öncelik verilmesi ve sanayi sektörüne ağırlık verilerek katma değeri yüksek malların üretiminin arttırılması gerekmektedir. Bu da ancak bilgi ve teknoloji seviyesinin yükseltilmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye’nin teknoloji seviyesini arttırması yeni üretim modellerini geliştirmesi Türkiye’deki işsizlik oranlarının azalmasına, refah seviyesinin ve verimliliğin artmasına bununla birlikte dış piyasalar ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesine olanak sağlayacaktır.Keywords
Para Politikası, Kur Politikası, Türkiye.

Abstract

The Dezenflasyon Program, which was expected to be implemented between the years 2000 and 2002 and described in December, 1998, is a continuation of the Close Monitoring Agreement signed with the IMF in July, 1998. The aim of the program is to reduce the inflation rate, which was 25% at the end of 2000, to 7% in 2002, to decrease the real interest rates to reasonable levels, to increase the growth potential of the economy and to ensure the efficient and fair distribution of the resources of the economy. Economic structure has undergone great change due to the 2001 crisis affecting Turkish economy and stabilization programs implemented. The Program of Transition to Strong Economy was implemented with the support of the IMF and the World Bank in order to mitigate the negative effects of the crisis in February 2001. The biggest feature that differentiates this program from the 2000 Stabilization Program is that it is based on inflation targeting policy with flexible exchange rate regime. It is aimed to increase transparency in the state, to increase competition increasing efficiency in the economy, and to restructure the financial sector with this program. VIII. IX. applied after the 2001 crisis and X. still applied Five-Year Development Plans' main objective is to ensure that inflation complies with EU criteria. In order to achieve these goals, ıt is implemented high interest rate and low exchange rate policy after the crisis. CBRT aims to reach the production level of developed economies with the policies it implements. Turkey has reached the desired growth rate during certain periods with implemented policies. However, fluctuations caused by the world conjuncture has also affected Turkey as each country. Turkey firstly needs to give priority agricultural and service sectors could provide superiority and to increase production of high value-added goods focusing on the industrial sector. This will only be possible by raising the level of knowledge and technology. It will allow the reduction of the unemployment rate in Turkey to increase the level of the technology and to develop new production models in Turkey and it will also enable the level of prosperity and productivity to reach a level that can compete with the foreign markets.Keywords
Money Politics, Exchange Rate Politics, Turkey.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri