Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BANKALARDA OPERASYONEL RİSK OPERASYONEL RİSKE ESAS SERMAYE AYRILMASINA YÖNELİK BANKA UYGULAMASI
(OPERATİONAL RİSK İN BANKS, BANK APPLİCATİON FOR CAPİTAL ALLOCATİON BASED ON OPERATİONAL RİSK )

Author : Harun Reşit GÜRÇAY    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 212-227
    


Summary

Yapılan ilk finansal işlemden itibaren var olan operasyonel risk bankaların maruz kalabileceği riskler içinde belki de en eskisidir. Ancak bu risk bankacılık sektöründe yakın zamana kadar kredi riski ve piyasa riski içerisinde değerlendirilmiş olup, 1990’lı yıllardan sonra ve özellikle 2004 te yayınlanan BASEL II ile operasyonel riske ayrı bir sayfa açılarak özellikle sermaye yeterliliğinde ayrıca değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu yeni değerlendirme bankaların kendilerine dönük, içsel süreçleri güçlendirmelerine de yarar sağlamış olup finansal sızıntıyı minimize etmede katkı sağlamaktadır. Hem uluslararası ve yerel denetleme hem de değerlendirme kuruluşları ile global bir entegrasyon içinde çalışma şartlarını taşıyan bankacılık sektörü için BIS, BDDK, SPK, MB gibi kurumların ve BASEL Komitesi’nin düzenlemelerinin de bu yeni yaklaşım ile birlikte bankacılık sektörüne yansımaları olmuştur. Çalışmamızda Türkiye bankacılık sektörüne etkisi olan risk faktörleri ve özelde operasyonel risk faktörlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Bankalar için operasyonel riskin ölçümü kadar ve hatta ölçümünden daha önemli bir unsur olan riskin yönetimi için Temel gösterge yöntemi, standart yöntem ve alternatif standart yöntem ile bunlara göre üstün olduğu düşünülen ileri ölçüm yöntemine ilişkin de değerlendirmede bulunulmuştur. Çalışmanın sonucunda bankacılık sektörüne tavsiye niteliğinde bir ölçüm tekniği sunulmuştur.Keywords
Operasyonel risk, Operasyonel risk ölçümü, risk yönetimi, sermaye yeterliliği rasyosu

Abstract

From the first financial transaction, the operational risk is perhaps the oldest one among the risks that banks may be exposed to. It has been evaluated in the banking sector until recent years within the scope of the credit risk and market risk, but after the 1990s and especially with BASEL II published in 2004, a separate page has been opened for operational risk and especially it started to be evaluated in capital adequacy. This new assessment also enabled the banks to strengthen internal processes and contributed to the process of minimizing financial leaks. For the banking sector, which operates in a global integration with both international and local auditing organizations and evaluation bodies, the regulations of BIS, BRSA, CMB, Central Bank of the Republic of Turkey and the BASEL Committee have had an impact on the banking sector with this new approach. In this study, both the evaluations on the risk factors having an impact on the banking sector in Turkey, and operational risk factors have been made. For the management of risk, which is as crucial as measurement of operational risk for banks, evaluations have been made concerning the method of basic indicator, standard method and alternative standard method and the advanced measurement method which is considered to be superior to them. As a result of the study, a measurement technique has been offered to the banking sector as a recommendation.Keywords
Operational risk, Operational risk measurement, risk management, capital adequacy ratio

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri