Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RUS KAYNAKLARINDA TATAR DİLİ VE TARİHİ
(TATAR LANGUAGE AND HISTORY IN THE RUSSIAN SOURCES )

Author : Necati ÜNLÜCAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 18
Page : 202-211
    


Summary

Dil, ait olduğu milleti meydana getiren en önemli unsurlardan bir tanesidir. Her milletin kendine özgü bir dili vardır, bu dil kültürünü yansıtır. Dil, bir süreç sonunda kazanılan bir birikimdir. Bu süreç tarihsel olduğu gibi insan hayatında geçen, yaşantısal süreç de olabilir. Dilin tarihsel gelişimini, değişimini tarihsel süreç ifade eder bir tanesidir. Her milletin kendine özgü bir dili vardır, bu dil kültürünü yansıtır. Dünya’nın en köklü dillerinden biri olan Türkçe, Türk toplumlarının geniş bir coğrafyaya yayılmasından dolayı kullanım sahası da geniş olmuştur. Türkçenin alt kollarından biri olan Tatar Türkçesi de, Tatarların köklü bir tarihe sahip olmasından dolayı Türk dilleri arasında önemli bir geçmişi olan lehçedir. Kazan Tatarları, “biz Tukaylı millet”, “biz kitaplı millet” diyerek kendilerini övmeyi seven bir toplumdur ve bunu da sonuna kadar hak etmektedirler. Kazan Tatarları çok eskiden beri Türk Dünyası’nın önde gelen topluluklarından biri olmuştur. Medeniyet, bilim, sanat, edebiyat, tarih dallarında yetiştirdiği bilim adamları, dünya çapında tanınan yazarları, siyasetçileri ile Türk Dünyası’na önemli isimleri kazandırmıştır. Aynı zamanda da Kazan Üniversitesi, İdil-Ural bölgesinde açılan en eski üniversitelerden birisidir. Bu çalışmada, Rus kaynaklarında Tatar dili ve tarihi ele alınmış ve bu kaynak üzerinden inceleme yapılmıştır. Çalışmanın “Giriş” bölümünde Tatarlar hakkında genel bir bilgi verilmiş, araştırmanın konusu ve Türkiye’de Tatar Türkçesi hakkında çıkartılan kitaplar hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmamız 3 döneme ayrılarak incelenmiştir. 1. Dönem, Tatar Türkçesinin ilk oraya çıkışı ve kullanan topları hakkında bilgi verilmiştir. 2. dönem Kazan Hanlığı’nın etkileri ve yazılan eserler üzerinden açıklama yapılmıştır. Son dönemde ise yaşanan alfabe değişiklikleri ve Rusçanın da etkisiyle dildeki değişiklere yer verilmiştir.Keywords
Tatar Türkçesi, Kazan Tatarları, Rus kaynakları, Dil

Abstract

Language is one of the most important elements that make up the nation it belongs to. Every nation has its own language, it reflects the language culture. Language is an accumulation gained at the end of a process. This process can be a historical process as well as a human life. The historical development of language is the one that expresses the historical process of change. Every nation has its own language, it reflects the language culture. Turkish, which is one of the most well-established languages of the world, has been widely used due to the spread of Turkish societies in a wide geography. Tatar Turkish, which is one of the sub-branches of Turkish, is an important dialect among the Turkish languages because the Tatars have a long history. The Kazan Tatars are a society that loves to praise themselves by saying son We are nation of nation da, ”We are nation with books lı, and they deserve this until the end. Kazan Tatars have been one of the leading communities of the Turkic World for many years. Civilization, science, art, literature, history, the scientists of the branches, world-renowned authors, politicians and the Turkish World has earned important names. At the same time, Kazan University is one of the oldest universities in Idil-Ural region. In this study, Tatar language and history of Russian sources were examined and examined through this source. Study the "Introduction" section gives general information about the Tatars were given information about removing books on the subject of research in Turkey Turkish and Tatar. Our study was divided into 3 periods. In the first semester, Tatar Turkish was given information about the first exit and using balls. The effects of the 2nd period of Kazan Khanate and the works written were explained. In the last period, changes in language have been included with the changes in the alphabet and the influence of Russian.Keywords
Tatar Turkish, Kazan Tatars, Russian sources, Language

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri