Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELECEKÇİ GELENEK BOYUTLARIN ve KUANTLARIN RESSAMI
(FUTURISTIC TRADITION PAINTER OF DIMENSIONS AND QUANTS )

Author : Mehtap KODAMAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 17
Page : 187-195
    


Summary

Dilşan Balkancı, kimlik arayışları, sanatı gelenekten moderne taşıma ve bilimi sanata yansıtma bağlamında Çağdaş Türk resminin önemli bir temsilcisidir. Bu makale  onun   resmindeki beşinci boyut ve sonrası hakkında;  çalışmalarının niteliği konusundadır. Sanatçının resimlerinde 5. boyut ve diğer boyutlar: tünel boyutu yahut zaman- mekanın eğilip bükülmesiyle oluşan kesecikler, küreler, balonlar, dehlizler, şeritler, dalgalanıp duran bir uzay-zaman ve paralel diğer evrenlerle kendini gösterir. “Zamanın içinden hızla geçen bir fikir parçacığı” olarak kendini tanımlarken Higgs alanlarına ve evrenin gözlemleyicinin algısıyla değişen göreceliğine gönderme yapar. Bu ifadenin sanat dilindeki aktarımı ve anlamlandırmaları şaşırtıcıdır: Doğulu mistiklerin “Tanrı evreni sadece düşündü” fikrini ve kuantum fiziğinin Berkeley felsefesine yaklaşan gizemli matematiğini, görüngüler ve değişimler dünyasını aksettiriyor. Her an değişip yenilenen binlerce evrenin varlığını duyumsatmaya resmin dar olanakları çerçevesinde muvaffak oluyor. Onun resmi ancak sinemadaki bilim kurgu türüyle kıyaslanabilir.  Balkancı’nın Resmini anlamak fizikle ilgili araştırmalar yapmayı gerektiriyor. Yalnızca mekanda diğer boyut algılarını yansıtmakla kalmamış; üç boyutlu materyallerle tuval yüzeyinde asemblaj tekniğinin olanakları içinde   dördüncü boyut sonrası boyutlara yahut evrenlere gönderme yapmıştır: İki boyutlu ve üç boyutlu iç içe geçen yüzeyler, katmanlar yaratarak, delikli nesneleri tuval üzerine aplike ederek ve boyutlar arasında tünel alanları yaratarak. Dilşan Balkancı yaşamın ve zaman-mekanın içinde kendisinin eş zamanlı tanığı. Uzayı damalı bir satranç tahtası olarak döşemiş. Satranç tahtasının üzerinde ise atlar taşlara dönüşmüştür. Siyah beyaz damalar sayesinde genleşme, şişme, büzüşme, eğilip, bükülme, kıvrılma, kırılma ve tünel boyutlarını daha iyi ifade ederek optik bir illüzyon yaratmış. Bu sayede kuantum gerçekliğine de gönderme yapıyor: yanılsamanın gerçekliğimizi oluşturması, sayısız evrenler içinde sayısız gerçekler ve gözlemleyicinin gerçeği. Balkancı’nın resminin geleneksel, bilimsel ve çağdaş boyutu ontolojik ve morfolojik yapısıyla bu makalede irdelenmiştir.Keywords
Dilşan Balkancı, Kuantum Estetiği, Çağdaş Resim Sanatı, Zaman, Erken Devir Türk Sanatı,

Abstract

Dilşan Balkancı is an important representative of Contemporary Turkish painting in the context of seeking identity, carrying art from tradition to modern and reflecting science on art. This article is about the fifth dimension in her painting; The nature of her work. The 5th dimension and other dimensions in the artist's paintings are: tunnel size or time which is formed by the bending and twisting of the space, spheres, balloons, vestibule, fluctuating space-time and parallel with other universes. In describing itself as an idea fragment that passes through time , Higgs refers to its fields and the relativity of the universe with the perception of the observer. It is surprising that the expression and interpretation of this expression in the art language is reflected in the mystical mathematics of God only universe in and the mysterious mathematics of quantum physics approaching Berkeley philosophy, the world of phenomena and changes. It is possible to feel the existence of thousands of universes that are changed and renewed at any time within the framework of the narrow possibilities of the painting. Her paint can only be compared to the science fiction genre in cinema. Understanding the paint of Balkancı requires research on physics. Not only reflects other dimension perceptions in space but also   refers to the dimensions after the fourth dimension  of the universe in the possibilities of asemblage technique on the canvas surface with three-dimensional materials: Two-dimensional and three-dimensional nesting surfaces, creating layers, appending perforated objects on canvas and creating tunnel areas between dimensions. Dilşan Balkancı is the simultaneous witness of herself in the life  and time - space. She laid the space as a checkered chessboard. On the chessboard, the horses became stones. Thanks to the black and white veins, it creates an optical illusion by expressing the expansion, swelling, contraction, bending, twisting, curl, fracture and tunnel dimensions. In this way, it also refers to quantum reality: the illusion of our reality, the myriad facts in countless universes and the reality of the observer. The traditional, scientific and contemporary dimension of the picture of Balkancı is examined in this article with its ontological and morphological structure.Keywords
Dilşan Balkancı, Aesthetic of Quantum Contemporary Painting Art, Time, Early Period of Turkish Art,

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri