Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OLUŞUM SÜREÇLERİ VE AYRIŞAN YÖNLERİYLE ZEYDİYYE, İSMÂİLİYYE VE İSNÂAŞERİYYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN INVESTIGATION INTO THE ZAIDIYYAH, ISMA’ILISM, AND ISNAASHARIYYA BEGINNINGS AND THEIR DIFFERENCES )

Author : Fehmi SOĞUKOĞLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1784-1792
    


Summary

Tevvabun Hareketiyle başladığını kabul edilen Şia mezhebi, siyasi olayların da etkisiyle zamanla çeşitli fırkalara ayrılmış ve Şia Hz. Ali’yi Hz. Peygamber’in vasîsi olarak inananlara verilen üst kimliğin adı haline gelmiştir. Kelam ve Mezhepler Tarihi kaynaklarında bu isim altında birçok fırka zikredilmekteyse de bunları Zeydiyye, İsmâiliyye ve İsnâaşeriyye olmak üzere üç başlık altında inceleyebiliriz. Zeydiyye’nin, kendi içerisinde Cârûdiyye, Salihiyye ve Süleymaniyye olmak üzere üç fırkaya ayrıldığı ancak bunlardan son ikisinin standart şiî inançlara sahip olmadığı görülmektedir. İsmâiliyye; Nizâriyye ve Müstaliyye olmak üzere temelde iki fırkaya ayrılmıştır. Nizâriyye, İsmâiliyye’nin bâtınî ve aşırı grubunu temsil ederken Müstaliyye, temel inanç esasları ve fıkhî görüşleri açısından İsnâaşeriyye mezhebine yakındır. İsnâaşeriyye ise Şia veya İmâmiyye ismiyle de anılan, şiî düşüncenin çoğunluğunu temsil eden fırkadır.Keywords
Zeydiyye, İsmailiyye, İsnâaşeriyye, Şia

Abstract

Shia, which is accepted as a political power after the Tawwabin uprising, was divided into several factions over the course of political events and has become upper identity for those who believe that Ali ibn Abi Talib is the successor of Prophet Muhammad. Although Kalam and History of Sects sources mentioned many Shia factions, we can study them under three main group as Zaidiyyah (Fiver), Isma’ilism and Imamiyyah (Twelver). Zaidiyyah was divided into three factions as Jarudiyya, Salihiyya and Sulaymaniyya. It is seen that, the last two of them do not have standard Shia beliefs. Isma’ilism was divided into two factions as Nizari and Musta’li. Nizari represents the esoteric and extreme group of Isma’ilism whereas Musta’li is close to Twelver sect in terms of its basic beliefs and fiqh opinions. Twelver is the largest factions of Shia Islam and represents the majority of Shia thought.Keywords
Zaidiyyah, Isma’ilism, Imamiyyah, Shia

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri