Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜNDÜZ VE GECE EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARI İLE AKADEMİK ÖZYETERLİK VE AKADEMİK GÜDÜLENME, ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC PROCRASTINATION BEHAVIOR, ACADEMIC SELF-EFFICACY AND ACADEMIC MOTIVATION OF STUDENTS ATTENDING DAY AND NIGHT SCHOOL )

Author : Mehmet ATILGAN  & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1771-1783
    


Summary

Bu araştırma; Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (216 öğrenci) ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda(230 öğrenci) gündüz ve gece (birinci ve ikinci öğretim) eğitim gören toplam 446 öğrencinin akademik erteleme davranışları, akademik özyeterlik ve akademik güdülenme arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, “Kişisel Bilgi Formu”, “Akademik Erteleme Ölçeği”, “Akademik Özyeterlik Ölçeği” ve “Akademik Güdülenme Ölçeği” olmak üzere dört ölçme aracı kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 programında değerlendirilmiştir. Akademik erteleme davranışları; erkeklerde, bekarlarda, öğrenim gördüğü programı sevmeyenlerde, düz liseden mezun olanlarda daha yüksek belirlenmiştir. Akademik özyeterlik; büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programında öğrenim görenlerde ve eğitimi sürecinde çalışan öğrencilerde daha yüksek saptanmıştır. Akademik güdülenme ölçeğinin kendini aşma alt boyutu ise; annesi ilkokul mezunu olanlarda, okuduğu programı sevenlerde, bilgiyi kullanma alt boyutu; kızlarda, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programında öğrenim görenlerde, okuduğu programı sevenlerde, keşif alt boyutu; kızlarda, yaşamının çoğunu şehirde geçirenlerde, okuduğu programı sevenlerde, toplam güdülenme düzeyi ise; kızlarda, annesi ilkokul mezunu olanlarda, okuduğu programı seven öğrencilerde anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Akademik güdülenme ölçeği alt boyutları olan Bilgiyi Kullanma ile Kendini Aşma arasında (r=0.534), Keşif ile Kendini Aşma arasında pozitif yönde orta düzeyde (r=0.500) Keşif ile Bilgiyi kullanma arasında da pozitif yönde zayıf (r=0.453), Akademik güdülenme ile Kendini aşma arasında (r=0.849), Akademik güdülenme ile Bilgiyi kullanma arasında (r=0.766) ve Akademik güdülenme ile Keşif arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (r=0.799) anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Akademik özyeterlik ile kendini aşma arasında (r=-0.199), Bilgiyi kullanma arasında negatif yönde çok zayıf (r=-0.221), Keşif arasında (r=-0.266) ve Akademik güdülenme arasında negatif yönde zayıf (r=-0.270) ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.Keywords
Akademik Erteleme, Akademik Güdülenme, Akademik Özyeterlik

Abstract

This study aims to investigate the relationship between academic procrastinating behavior, academic self-efficacy and academic motivation of 446 students who were attending day and night classes (daytime and evening education) at Gaziantep University Vocational School of Healthcare Services (216 students) and the Vocational School of Social Sciences (230 students). This study employs four assessment tools, “Personal Information Form”, “Academic Procrastination Scale”, “Academic Self-Efficacy Scale” and “Academic Motivation Scale”. Data was evaluated using SPSS 20 software. Academic procrastination behavior was seen more frequently in males, single individuals, those who did not like their education program, and high school graduates. Academic self-efficacy was higher in students studying office management and executive assistant programs and in students who were working alongside their studies. Within the academic motivation scale: the Self-Exceeding subdimension was significantly higher in individuals whose mothers graduated from primary school, and those who liked their education program; the Use of Information subdimension was higher in females, students of office management and executive assistant programs, and those who liked their education program; the Discovery subdimension was significantly higher in females, those who spent most of their lives in the city, and students who liked their education program; and total level of motivation was significantly higher in females, individuals whose mothers graduated from primary school, and students who liked their education program. Among the subdimensions in the academic motivation scale, there was a moderate positive significant relationship between Use of Information and Self-Exceeding (r=0.534), and between Discovery and Self-Exceeding (r=0.500); there was a weak positive significant correlation between Discovery and Use of Information (r=0.453); and there was a strong positive significant correlation between Academic Motivation and Self-Exceeding (r=0.849), Academic Motivation and Use of Information (r=0.766), and Academic Motivation and Discovery (r=0.799). There was a very weak negative significant correlation between Academic Self-Efficacy and Self-Exceeding (r=-0.199) and Use of Information (r=-0.221), and there was a weak negative significant correlation between Academic Self-Efficacy and Discovery (r=-0.266) and Academic Motivation (r=-0.270).Keywords
Academic Procrastination, Academic Motivation, Academic Self-Efficacy

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri