Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİRİNCİ BASAMAKTA KADINLARIN RUHSAL DURUMLARININ BELİRLENMESİ
(WOMEN IN THE FIRST STEP DETERMINATION OF SPIRITUAL STATUS )

Author : Esra SERGEK  & Sibel BAYIL OĞUZKAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1707-1716
    


Summary

Bu araştırma aile sağlığı merkezine başvuran kadınların ruhsal durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Gaziantep’in kırsal kesimindeki bir ASM’de (Aile Sağlığı Merkezi) uygulanmıştır. Mart-Haziran 2016 tarihleri arasında çeşitli sağlık sorunları nedeniyle sağlık ocağı polikliniği ve aile planlaması polikliniğine başvuran 15 yaş ve üstündeki 193 kadınla görüşülmüştür. Veri toplama formunun birinci bölümünde annelerin sosyodemografik özelliklerine yönelik bilgi formu, ikinci bölümünde ise Genel Sağlık Anketi (GSA) kullanılmıştır. Kadınların ruhsal durumlarıyla sosyoekonomik değişkenlerin ilişkisi araştırılmıştır. Orta-yüksek GSA sıklığı % 60.6’dır. Kadınların eğitim durumları, sosyal güvenceleri, aile tipleri, eşinin yaşı, evlilik yılı, toplam gebelik sayısı, düşük, küretaj olma durumu, alkol/sigara kullanma, ruhsal sıkıntı yaşadığında çevresinde paylaşabileceği kimsenin olup olmaması, I.derece akrabalarında ruhsal hastalık geçiren olup olmaması, ruhsal hastalık geçirip geçirmediği, gebeliğinde ruhsal hastalık geçirip geçirmeme durumu gibi değişkenlerin ruhsal sağlığı etkilemediğini; kadınların yaşları, ekonomik durumları, eşlerinin meslekleri ve eşlerinin eğitimleri ruhsal sağlığı etkileyen değişkenler olarak belirlenmiştir. GSA skoru üzerine etkili olan değişkenler yaş, ekonomik durum, eşlerinin meslekleri ve eşlerinin eğitimleridir. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sosyoekonomik değişkenler uygun önlemlerle değiştirilebilir etkenlerdir. Tüm sağlık personelinin özellikle birinci basamak sağlık kurumlarında hemşirelerin kadınların ruh sağlıklarını çok iyi değerlendirmeleri gerekir.Keywords
Kadın, Genel Sağlık Anketi, Hemşire

Abstract

This research was conducted to determine the spiritual status of women who referred to community health clinic. Research was carried out in a community health clinic located in the rural area of city of gaziantep. A total of 193 women, 15 years of age or over, who referred to the community health clinic and family planning polyclinic due to various health problems between the dates of march thru june 2016 were interviewed. In the first part of the data collection form a data form directed toward sociodemographic characteristics of the mothers and in the second part a general health survey (ghs) was used. The relationship between the spiritual status of women and socioeconomic variables was investigated. The frequency of medium-high ghs is 60.6 %. It was determined that variables such as women’s level of education, their social security, family type, age of spouse, duration of marriage, total number of pregnancies, status of miscarriage and abortion, alcohol/cigarette usage, whether there is a person around to share their spiritual distress, whether there is a first-degree relative who experienced spiritual distress and a spiritual disease during pregnancy did not affect the spiritual health whereas the age of women, their economic status, spouse’s occupation and spouse’s level of education did affect their spiritual health. The variables that were affective on gsh scores were age, economic status, spouse’s occupation and level of education. This result is also found statistically significant (p<0.05). Socioeconomic variables are the factors that can be changed with appropriate precautions. Whole health personnel, especially in first-step health organizations, should assess spiritual health of women very well.Keywords
Women, General Health Questionnare, Nursing

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri