Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN 2013-2017 YILLARINA AİT EKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION WİTH CLUSTERING ANALYSIS ECONOMIC INDICATORS OF EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY BETWEEN THE YEARS 2013-2017 )

Author : Gonca KÜNÇ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1676-1684
    


Summary

Son yıllarda farklı nedenlerden dolayı meydana gelen ekonomik dalgalanmalar dünya üzerindeki ekonomisi güçlü olan ya da olmayan tüm ülkeleri etkisi altına almıştır. Oluşan bu dalgalanmaların meydana getirdiği değişimler özellikle ekonomisi güçlü olan bazı Avrupa ülkelerini farklı konumlara taşımıştır. Çalışmada ilk olarak uygulama aşamasında kullanılan GSYİH, ihracat/ithalat oranı ve işsizlik oranı gibi ekonomik göstergelerle ilgili kavramsal çerçeve sunulmuştur. Bu çalışmada söz konusu durumu değerlendirmek için öncelikli hedef nesnelerin özelliklerini göz önüne alarak gruplama yapmayı amaçlayan çok değişkenli istatistik yöntemlerden birisi olan kümeleme analizi kullanılmıştır. Kümeleme analizi ile ilgili teorik bilgiler sunulmuştur ve söz konusu yöntem uygulanırken k-means metodu kullanılmıştır. Uygulama aşamasında Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’nin 2013-2017 yılları arasındaki GSYİH, ihracat/ithalat oranı, işsizlik oranlarına ait veriler dikkate alınarak her yıl için ülkelerin ekonomik gruplanmaları belirlenmiştir. Çalışmada Türkiye’nin yıllar içerisindeki ekonomik performansı da gruplamalar doğrultusunda incelenmiştir. İtalya ve İspanya’nın yıllar içerisinde ekonomilerinin daha düşük seviyedeki ülkeler ile aynı grupta yer aldığı görülmüştür.Keywords
Kümeleme Analizi, Ekonomi, Avrupa Birliği

Abstract

In recent years, the economic fluctuations that have occurred due to different reasons have affected all the countries with strong or non-economic economy in the world. The changes caused by these fluctuations have moved to different positions some European countries, especially those with strong economies. In this study, firstly, conceptual framework about economic indicators such as GDP, export / import ratio and unemployment rate that are used in implementation section, is presented. In this study, clustering analysis, which is one of the multivariate statistical methods that aims to group by taking the characteristics of the primary target objects into consideration, is used to evaluate the situation. Theoretical information on clustering analysis is presented and k-means method is used when applying the method. In this study, unemployment rate, GDP, export / import ratio data of European Union Member States and Turkey between 2013- 2017, taking into account ,are determined their economic grouping of countries for each year. Turkey's economic performance in the years was also examined in accordance with the grouping. Economies of İtaly and Spain have examined in the same group as the countries that have lower economic levels.Keywords
Clustering Analysis, Economics, European Union

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri