Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTROPOLOJİK AÇIDAN TÜRKİYE’DE DÜZENSİZ GÖÇ ÇALIŞMALARI VE GÜVENLİK BOYUTU
(IRREGULAR IMMIGRATION AND SECURİTY DIMENSION FROM ANTROPOLOGICAL PERSPECTIVE IN TURKEY )

Author : Güray ALPAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1727-1735
    


Summary

Göç insanlık tarihi boyunca var olmuş bir kavramdır. Göç hareketleri, zamanla coğrafi yer değiştirmeden daha geniş bir anlama bürünerek karmaşık bir hal almış ve çok yönlü ele alınması gereken bir süreç haline gelmiştir. Düzensiz göç olarak adlandırdığımız uluslararası alanda yasal olmayan yollardan yapılan yasadışı göçler günümüzde ülkelerin en önemli sorunlarından biri haline gelmeye başlamıştır. Türkiye de gerek coğrafi yapısı ve gerek komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar sebebi ile dünya genelinde yaşanmaya başlayan bu sorundan etkilenmiştir. Bu araştırmada, düzensiz göç ve güvenlik ile ilgili Türkiye’de yapılmış bazı antropolojik çalışmalar analiz edilmiştir. Yapılan analizle, Türkiye’de göç ve güvenlik konusunun akademik boyutta nasıl ve ne şekilde ele alındığı, araştırmaların hangi ana konular üzerinde yoğunlaştığı, yıllara göre nasıl bir dağılım gösterdiği ve araştırmacılar tarafından göç ve güvenlik konusuna yönelik ne tür bulgu ve öneriler geliştirildiğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan alan yazın taramasında, Türkiye’de düzensiz göç ve güvenlik üzerine İngilizce ve Türkçe dillerinde tez ve makale türünde toplam (92) adet çalışmanın yayınlandığı tespit edilmiştir. Göç ve güvenlik olgusuna vurgu yapan araştırmalar incelendiğinde, konu ile ilgili yapılan çalışmaların 2007 yılından itibaren önemli bir artış gösterdiği, alana göre en fazla çalışmanın uluslararası ilişkiler alanında yapıldığı ve çalışmaların konu bakımından ağırlıklı olarak “Avrupa Birliği ekseninde göç ve güvenlik” konusunda eğilim gösterdiği görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda, göç ve güvenlik kavramları birlikte değerlendirildiğinde, düzensiz göç, ülkelerin güvenlik politikalarında önemli bir tehdit olarak görülmektedir. İnsan kaçakçılığı ile birlikte ülke güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’nin coğrafi yapısı ve komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar sebebi ile sınır güvenliği ile birlikte iç güvenliğini alacağı tedbirlerle insani boyutunu da dikkate alarak en üst seviyede sağlamak zorundadır.Keywords
Antropoloji, Kültür, Göç, Uyum, Yasadışı göç, Güvenlik, Meta-analiz

Abstract

Immigration is a concept that has existed throughout human history. Immigration movements have become more complicated and multifaceted in time than a broader understanding of geographical location. Immigration from illegal ways, called irregular immigration, has now begun to become one of the most important problems of the countries. Turkey, with its geographic structure, and political instability in neighboring countries, is not exempt from this problem. In this research, we analyzed studies related with illegal immigration and security in Turkey from anthropological perspective. With this analysis, we examined the researches about immigration and security in Turkey with how examined with academic perspective, which main subjects of research are focused on, how it spreads over the years and what kind of findings and suggestions have been suggested for immigration and security. After literature review, we found (92) studies about illegal immigration and security in Turkey which languages are English and Turkish and publication types are thesis and article. When the researches emphasizing immigration and security are examined, we found that studies have increased significantly since 2007. Mostly, researches are related to the field of international relations and studies show a tendency in terms of "immigration and security on the axis of the European Union". When the concepts of immigration and security are evaluated together, it is seen that it is a serious threat to the security policies of the countries. Illegal immigration, along with human trafficking, negatively affects country security. Turkey is obliged to ensure border security and internal security together with the precautions to be taken for internal security at the highest level because of its geographical structure and political instability in the neighbor countries taking in to consideration the human dimension.Keywords
Anthropology, Culture, Immigration, Harmony, Illegal immigration, Security, Meta-analysis

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri