Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİBER RİSKLER KARŞISINDA KOBİ’LERİN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞINI ÖLÇEN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME: GAZİANTEP ÖRNEKLEMİ
(A SCALE DEVELOPMENT ABOUT INFORMATION SECURITY AWARENESS OF SMES AGAINST CYBER RISKS: SAMPLE OF GAZIANTEP )

Author : Cüneyt ÇATUK  & Gülçimen YURTSEVER  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1522-1543
    


Summary

Globalleşen dünya ve İnternet teknolojisinin sağladığı avantajlardan sonra KOBİ’ler bölgesel şirketler olmaktan çıkıp global firmalar haline geldiler. İnternetin ve globalleşmenin sağladığı bu avantajın yanında KOBİ’ler için, bazı risklerin oluşmasına neden oldu. Bu nedenle, bu çalışma KOBİ’lerin bilgi güvenliği farkındalıklarını ölçmek için bir ölçek geliştirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu ölçeğin İçerik/Kapsam geçerliği, Ölçüt-Bağlımlı Geçerliliği ve Yapı Gerçerliliği ispatlanmıştır. İç tutarlık Güvenirliği için Cronbach alfa katsayısı kullanılmıştır. Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte 37 madde bulunmaktadır. Veriler Gaziantep’te farklı sektörlerde faaliyet gösteren 800 KOBİ çalışanın anket sorularına verdikleri cevaplardan elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bu ölçeğin dört alt boyutu vardır. Dört alt boyutun toplam varyansın %67,33’ünü açıklamıştır. Çalışmanın önemi KOBİ çalışanlarının çalıştıkları firmalarda bilgi güvenliği ile ilgili farkındalığın algılanmasını ölçmeye yönelik yeni, geçerli ve güvenirliği olan bir ölçek olmasıdır. Bu ölçek KOBİ’lerin bilgi güvenliği ile ilgili üzerinde durulması gereken hususlara yardımcı olabilir.Keywords
Farkındalık, Bilgi Güvenliği, KOBİ, Ölçek

Abstract

After the advantages provided by the globalizing world and Internet technology, the Small and Medium Enterprises(SMEs) have become global companies from being regional companies. In addition to this advantage provided by the Internet and globalization, it also caused some risks for SMEs. For this reason, this study was conducted to develop a scale to measure the awareness of information security of SMEs. Content / Scope validity, criterion / related validity and construct validity of this scale have been proven. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were utilized for the construct validity, and Cronbach’s alpha coefficient was used for internal consistency reliability. There are 37 items on the scale. The data were obtained from the answers of 800 SMEs employees working in different sectors in Gaziantep to the questionnaire survey. According to the results of the research, this scale has four sub dimensions. Four sub-dimensions explain 67.33% of the total variance. The importance of the study constucted a new, valid and reliable scale to measure the perception of information security awareness in firms where SMEs employees are working. The result of this study may help to develop a better understanding of where SMEs need to focus information security concerns.Keywords
Awareness, Information Securities, SMEs, Scale

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri