Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA GASTRONOMİK KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ; EFLANİ HİNDİ BANDIRMASI ÖRNEĞİ
( THE IMPORTANCE OF GASTRONOMIC CULTURAL HERITAGE FOR SUSTAINABLE TOURISM; EXAMPLE OF THE EFLANI TURKEY BANDIRMA FOOD )

Author : Sibel AYYILDIZ  & MELEK YAMAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1139-1150
    


Summary

Kültür miraslarından olan yerel yiyecekler, turizmde kullanılarak gerek yöre insanına, gerekse çevreye sürdürülebilirlik bakımından olumlu katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, bölgenin sahip olduğu kültürel mirasın kaynağı olan yöresel Bandırma yemeğini tanıtmak ve sürdürülebilir gastronomi turizmi amaçlı kullanılmasıyla bölgeye sunduğu katkıyı değerlendirmektir. Çalışma Eflani Bandırma yemeğini tanıtmak ve bölgenin kültürel mirasına etkisini ortaya koyması bakımından önemlidir. “Eflani Bandırma Yemeği” ni diğer yemeklerden ayıran özelliği 22.12.2017 tarihinde coğrafi işaret ile tescil edilmiş olmasıdır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinin tarama modeline sahip bir araştırmadır. Yapılan araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve katılımcılarla yüz yüze görüşülerek veriler toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Eflani ilçesinde yaşayan 50 yaş ve üstü kadınlar ve 1 erkek katılımcı oluştururken, örneklemini ise yörede “Bandırma” yemeği yapan 11 kadın ve 1 erkek oluşturmaktadır. Görüşme formunda yöneltilen her bir cevap kategorize edilmiş ve betimsel analiz yapılarak çalışmanın bulguları oluşturulmuştur. Katılımcılar Bandırma yemeği ile diğer hindi yemeklerinin nasıl yapıldığını anne ve büyükannelerinden öğrenmiştir. Bandırma yemeğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kız çocuklarına ve gelinlerine mutlaka öğretildiği belirlenmiştir. Kültürel mirasın sürekliliğini sağlamak için ilçeye gelen ziyaretçilere özellikle bu yemeğin pişirildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte Bandırma yemeğinin festivallerde, asker uğurlamalarında ve bayramlarda pişirilen bir tören yemeği olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Sürdürülebilir Turizm’de Gastronomi, Kültürel Miras, Eflani Hindisi, Coğrafi işaret

Abstract

Local foods from the cultural heritage provide a positive contribution in terms of sustainability both the people of the region and to the environment. In this context, the aim of the research is to introduce local Bandırma food, which is the source of the cultural heritage that the region has, and to evaluate the contribution made to the region by using sustainable gastronomic tourism. The study is important to introduce Eflani Bandirma's food and to put forth its influence on the cultural heritage of the region. The feature that distinguishes "Eflani Bandırma Yemeği" from other dishes is that it was registered with geographical indication on 22.12.2017. The study is a survey with a screening model of qualitative research methods. Semi-structured interview technique was used in the research and data were gathered face to face with the participants. While the study's universe consisted of over 50 years old women and 1 male participant who live and reside in the Eflani province, the sample consisted of 11 women and 1 male who made Bandırma meals in the region. Each answer directed to the interview form was categorized and the findings of the study were made by descriptive analysis. Participants learned how to cook Bandırma and other turkey dishes from their mothers and grandparents. It has been determined that girls and their brides are absolutely taught in order to pass on Bandırma meal to future generations. It has been determined that this food is cooked especially for visitors to the country to ensure continuity of cultural heritage. After all, it has been determined that the Bandırma meal is a ceremonial dinner cooked on bairam days, send off to military ritual and festivals.Keywords
Gastronomy in Sustainable Tourism, Cultural Heritage, Eflani Turkey, Geographical İndication

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri