Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇANAKKALE ŞEHİTLİKLERİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN YAPI / MEKÂN VE BELLEK / DUYGU İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN BUILDING / SPACES AND MEMORY / FEELING ON THE CASE OF CANAKKALE MARTYRS’ CEMETERY )

Author : Aslıhan ÖZTÜRK  & Deniz BAYRAK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1340-1353
    


Summary

Belleğe erişmek geçmişle bağ kurmanın bir yoludur. Bu bağ bireysel olabildiği gibi toplumsal olarak da kurulabilir. Yaşanmış olan olaylara atıfta bulunan öğe ya da mekânlar bireyi geçmişe götürür, üzerine düşünülmesini sağlar. Hatırlama bu anlamda yalnızca bireysel değildir. Kolektif belleğe hitap eden mekân ve/veya yapısal öğeler yaşamışlıklara, geleneklere ve kültüre dayanır. Bu nedenle mekânların ya da yapısal öğelerin varlığı belleğe erişmenin temel yollarından biridir. Toplum tarihinde yer alan savaşlar, zaferler ve yenilgiler de o toplumu oluşturan kültür ürünlerinden biridir. Güncel olarak bu mekânların kullanımı ise, o günleri hatırlamak, anmak ya da öğrenmek adına turistik olarak gerçekleşmektedir. Bu turizm türü ise dünyada hüzün turizmi (dark tourism) olarak adlandırılmaktadır. Literatürde farklı birçok isim ile adlandırılsa da tanım olarak dünyada toplumları derinden etkilemiş olayları içeren turizm türü olarak genelleştirilebilir. Bu çalışma kapsamında da hüzün turizmi kapsamına giren ülkemiz ve dünya tarihinde önemli bir yer edinen Çanakkale Şehitlikleri’ndeki anıtlar üzerinden bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Çanakkale Şehitlikleri örneği üzerinden, anıtsal mekân ve yapılardaki fiziksel varlığın bireyleri etkileme yönleri ve yoğunlukları üzerine bir araştırma yapmaktır. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Denek grubu Çanakkale şehitliklerini gezen turistler arasından rastgele seçme yöntemi ile seçilmiştir. Gerekli veriler katılımcılardan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Alan çalışması, turistler gezilerini tamamladıktan hemen sonra yapılmıştır bunun sebebi kişisel deneyimlere dayalı bir çalışma olduğu için veri kaybı yaşamak istenmemesidir. Oluşturulan ankette, şehitlik alanındaki yapılar ve çevre düzenlemesinin malzeme, renk, doku, yerleşim gibi fiziksel öğeler ile bireyi duygusal olarak etkileme durumu üzerinden bir sorgulama yapılmıştır. Yapılan anket çalışması ile elde edilen veriler incelenerek yorumlanmıştır. Buradan elde edilecek bulgu ve yorumlamaların katkısı ile çalışmanın sonuç kısmında bu hafıza mekânı örneği üzerinden mekânın sahip olduğu fiziksel özelliklerin/koşulların, insan duygularına erişimi ya da bireyde oluşturduğu duygu değişimleri üzerine tartışılmaktadır.Keywords
Çanakkale, Gelibolu, Mekân, Duyu, Duygu, Hüzün Turizmi, Hafıza, Bellek Mekânları.

Abstract

Accessing memory is a way of connecting with the past. This bond can be individual or social. The elements or spaces referring to the events that have taken place lead the individual to the past and make him think about it. Remembering is not only individual in this sense. Space and / or structural elements that appeal to collective memory are based on lived, traditions and culture. Therefore, the presence of spaces or structural elements is one of the basic ways to access memory. The wars, victories and defeats in the history of society are one of the cultural products that make up that society. Currently, the use of these places is realized as a tourist attraction in order to remember, memory or learn those days. This type of tourism is known as dark tourism in the world. Although it is named in the literature with many different names, it can be generalized as a type of tourism which includes events that have deeply affected the societies in the world. Within the scope of this study, a research has been carried out on the monuments in Çanakkale Martyrs' Cemetery, which has an important place in our country and world history. The aim of this study is to investigate the effects and densities of physical existence in monumental spaces and buildings on the example of Çanakkale Martyrs' Cemetery. Qualitative research methods were used as methods. The subject group was selected by random selection method among the tourists who visited the Çanakkale martyrs. The required data were obtained from the participants by the questionnaire method. The fieldwork was carried out immediately after the tourists completed their trips, because it is a work based on personal experience, because there is no desire to experience data loss. In the survey, an inquiry was made on the structures and landscaping of the martyrdom area and the physical elements such as material, color, texture, settlement and emotional impact on the individual. The data obtained from the survey study were examined and interpreted. With the contribution of the findings and interpretations to be obtained from this, the result of this memory space is discussed in the final part of the study on the physical characteristics / conditions of the space, the access to human emotions or the changes in emotions that the individual creates.Keywords
Çanakkale, Gallipoli, Space, Sense, Feeling, Sadness Tourism, Memory, Memory Spaces.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri