Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKSU VE GÜLTEPE KÖYÜ ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN SÜRMENE KIRSALINDAKİ KONUT TİPLERİNE YÖNELİK BİR İRDELEME
(AN INVESTIGATION ON THE HOUSING TYPES IN THE RURAL OF SURMENE ON THE EXAMPLES OF AKSU AND GÜLTEPE VILLAGE )

Author : Aslıhan ÖZTÜRK  & Deniz BAYRAK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1200-1219
    


Summary

Doğu Karadeniz kırsalı iklimi, bitki örtüsü, topoğrafik ve kültürel yapısı sebebiyle özgün özelliklere sahiptir. Doğu Karadeniz kırsalı içerisinde yer alan Sürmene kırsalı da topoğrafik yapısı sebebiyle dağınık bir yerleşim düzeni göstermektedir. Bu dağınık yerleşimi oluşturan konutlar ise topoğrafyanın yanında iklim, manzara, güneş, rüzgâr, malzeme, yapım tekniği gibi parametreler nedeniyle benzerlikler ya da farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Çalışma kapsamında Doğu Karadeniz kırsal mimarisinin özgün örneklerinin yer aldığı Sürmene Aksu ve Gültepe köyleri irdelenmiştir. İki köy örneğinde de belirlenen güzergâh ile köylerin yerleşim düzeni incelenmiş, mümkün olan konut örneklerinde yerinde incelemeler ile birlikte sahipleri ile sözlü çalışmalar yapılmış ve plan düzleminde eskiz çalışmaları gerçekleştirilerek plan tipleri tespit edilmiştir. Konut örneklerinin mevcut hali üzerinden orijinal durum-müdahale edilmiş durum tartışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda ise köylere ait konut örnekleri başta olmak üzere diğer yapı türlerinin de yer aldığı kimlik kartları oluşturulmuştur. Sonuç olarak bu çalışma ile daha önce farklı çalışmalara da konu olmuş olan Sürmene kırsalı Aksu ve Gültepe köyleri özelinde, kullanıcıların da katılımını sağlayarak kırsal mimarinin özgün örneklerine dikkat çekilmiştir. Kullanıcılar tarafından bir müdahale olup olmadığı tespit edilerek bölgenin kültürel ve fiziksel mirasının korunabilmesi adına yönlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda sadece kullanıcılar ile sınırlı kalmayıp, yerel yöneticilerin desteği ile birlikte yerel halkın istek ve ihtiyaçlarına yönelik, kırsal mimarinin karakteristiğine uygun yeni çalışmalar ve girişimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.Keywords
Doğu Karadeniz, Kırsal Mimari, Sürmene, Aksu Köyü, Gültepe Köyü.

Abstract

The Eastern Black Sea countryside has unique characteristics due to its vegetation, topographic and cultural structure. The Surmene countryside located in the eastern Black Sea countryside also shows a scattered settlement due to its topographic structure. In addition to topography, the houses forming this scattered settlement create similarities or differences due to the parameters such as climate, landscape, sun, wind, material, construction technique. Within the scope of the study, the village of Sürmene Aksu and Gültepe where the unique examples of Eastern Black Sea rural architecture were examined.In the case of the two villages, the layout of the villages and the designated route was examined, verbal studies were carried out with the owners together with on-site investigations in possible housing samples and sketch studies were carried out in the plan plane and plan types were determined.The original situation-intervened situation discussions have been made through the present state of the housing samples. As a result of the studies, identity cards belonging to the villages, including other building types, were formed. As a result, in this study, it has been pointed out the unique examples of rural architecture by enabling the participation of users in the Aksu and Gültepe villages of Sürmene rural which are the subject of different studies. Directives have been made in order to protect the cultural and physical heritage of the region by determining whether there is an intervention by the users. As a result of this study, it is not only limited to the users but also with the support of the local administrators, it is aimed to reveal the new works and initiatives that are suitable for the demands and needs of the local people and that are compatible with the characteristics of the rural architecture.Keywords
The Eastern Black Sea, Rural Architecture, Sürmene, The Village of Aksu, The Village of Gültepe.

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri