Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU VE ÖZEL KESİM ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL MANEVİYAT ALGILARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL SPIRITUALITY OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR EMPLOYEES: A FIELD STUDY )

Author : Demet ÇAKIROĞLU  ; Enver AYDOĞAN; Mehmet ALTINÖZ & Selen YILMAZ IŞIKHAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1065-1073
    


Summary

Örgütsel maneviyat, çalışma ilişkilerinde kabul edilen değerler bütünüdür; bireyin iş ve özel yaşamında hedeflerine ulaşma, iş arkadaşlarıyla ve işle ilgili diğer kişilerle güçlü bağlantılar geliştirme ve kendi inançları ile işyeri değerleri arasında uyum sağlama çabaları şeklinde tanımlanabilir (Mitroff ve Denton, 1999). Kavram, elverişli bir örgüt ikliminin yanında, örgütsel ortamda ulvi, yüce insanların kutsal saydığı değerleri de kapsayan bir anlam içeriğine sahiptir. Örgütsel maneviyat, çalışanların iş yaşamlarını soyut yanlarını anlamlı kılan bir olgudur (Ashmos ve Duchon, 2000). Örgütsel maneviyat, çalışanların aidiyet duygularını güçlendiren, örgütsel değerler dizgesidir (Giacalone ve Jurkiewicz, 2003). Örgütsel maneviyat; iş sürecine dahil olan bireyler arasında sahip olunan birbirine bağlılık deneyimi olarak kabul edilmektedir (Marques vd., 2007). Manevi yapısı güçlü olan örgütlerin daha üretken, esnek ve yaratıcı olduğunu gösteren çok sayıda araştırma yapılmıştır (Fry, 2003: 703). Örgütsel maneviyat örgütün yönetsel gücünü artırmakta, liderlik ve örgütsel rekabet yeteneğini güçlendirmektedir (Mitroff ve Denton, 1999). Araştırmada, örgütsel maneviyatın algılanma biçimi kamu ve özel kesim çalışanları arasında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket tekniğinden yararlanılmış, anket Ankara’da kamu ve özel kesim örgütlerinde çalışanlara uygulanmıştır. Araştırma, tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenmiş, örgütsel maneviyatın üç alt boyutu (anlamlı iş, topluluk duygusu, örgütsel değerlerle uyum) tanımlayan Örgütsel Maneviyat Ölçeği (Milliman vd., 2003) ile ölçülmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler çeşitli istatistiki teknik ve yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, söz konusu verilere dayandırılarak karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Araştırma, örgütsel maneviyatın işletme verimliliği ve etkinlikteki yerini vurgulaması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca, çalışanların örgütsel maneviyat algılarını yönetmenin gerekliliğini vurgulaması bakımından da önemli görülmektedir. Araştırmanın örgütsel maneviyat uygulamalarına ve söz konusu alandaki teorik çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır.Keywords
İşyeri, maneviyat, örgütsel maneviyat, çalışanların ihtiyaçları, yönetim.

Abstract

Organizational spirituality is the totality of accepted values in work relations; finding the ultimate goal of the individual in his / her work and private life, developing a strong connection with colleagues and others related to the work, and trying to reconcile his / her beliefs with workplace values (Mitroff and Denton, 1999). In addition to a favorable organizational climate, the concept has a meaningful content in the organizational environment, including values that are sacred to subordinate people. Organizational spirituality is a phenomenon that makes the abstract aspects of employees' work lives meaningful (Ashmos and Duchon, 2000). Organizational spirituality is an array of organizational values that empowers employees' sense of belonging (Giacalone and Jurkiewicz, 2003). Organizational spirituality; is considered to be an interconnected experience among individuals involved in a business process (Marques vd., 2007). There is a great deal of research showing that spiritual organizations are stronger, more productive, flexible and creative (Fry, 2003: 703). Organizational spirituality increases organizational power and strengthens leadership and organizational competence (Mitroff and Denton, 1999). This research examined the perception of organizational spirituality in a comparative way among public and private organization employees. The questionnaire was used to collect data in the survey and the questionnaire was applied to those working in public and private sector organizations in Ankara. The research method was determined according to random sampling method and the research was measured by Organizational Spirituality Scale (Milliman et al., 2003) which defines organizational spirituality and three sub-dimensions (meaningful work, feeling of community, alignment with organizational values). Data obtained from the study were analyzed with various statistical techniques and methods. Findings obtained from the research were interpreted comparatively based on the data. Research is important in terms of emphasizing organizational spirituality in terms of operational efficiency and effectiveness. It is also important to emphasize the need for employees to manage perceptions of organizational spirituality. It is hoped that the researcher will contribute to the application of organizational spirituality, and in particular to the theoretical studies in the area.Keywords
Workplace, spirituality, organizational spirituality, employee needs, management.

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri