Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK MİTOLOJİSİNDE VE İNANIŞLARINDA YİYECEKLERİN YERİ
(PLACE OF FOOD IN TURKISH MYTHOLOGY AND CONSULATION )

Author : Sevim USTA  & Melek YAMAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 1022-1028
    


Summary

Bir milletin kimliğini ve karakteristik özelliklerini belirleyen en önemli unsurlar tarihi, kültürü ve yaşadığı coğrafyadan aldıkları halk inanışlarıdır. Orta Asya Türk kültürü incelendiğinde Şamanizm ve Göktürk inancı etrafında oluşan çeşitli inanış ve uygulamalar görülür. Bu inanışlarda mitolojik varlıklarla ilgili mitler, iyeler ve olağan üstü yaratıkların yanısıra yiyecek maddelerinin de varlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışma ile Orta Asya Türk toplumlarında yiyecek maddeleriyle gerçekleştirilen ritüellerin ve efsanelerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Orta Asya Türk toplumları hakkında yapılan çalışmalarda genellikle ritüeller bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada ise daha çok iyeler için gerçekleştirilen yiyecek ritüelleri ve inanışlarına yönelik bilgilere yer verilmiştir. Mitolojik varlıkların, yiyeceklerle birlikte ele alınarak değerlendirilmesi literatürdeki bu konuya katkı yapması açısından önemli görülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Literatürde yer alan kaynaklar incelenerek elde edilen bilgiler derlenmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında Orta Asya Türk toplumlarının günlük yaşamlarında, ölüm törenlerinde, kurbanlarda, bebek doğumlarında ve tanrıdan bereket bolluk istemek amacıyla farklı ritüeller düzenledikleri görülmüştür. Bu ritüellerde yiyeceklerin sadece yiyecek maddesi olarak kullanılmadığı, bunun yanı sıra mitolojik varlıklara karşı koruyucu bir madde olarak da kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Mitoloji, Şamanizm, Ritüeller, Yiyecekler

Abstract

The most important elements that determine the identity and characteristics of a nation are the people, beliefs they have taken from history, culture and geography. When the Central Asian Turkish culture is examined, various beliefs and practices appear around Shamanism and Göktürk belief. In these beliefs, it is noteworthy that myths, spirits and extraordinary creatures as well as food items are related to mythological beings. This study aimed to reveal the rituals and legends realized with food items in Central Asian Turkish societies. Studies on Central Asian Turkish societies are generally considered as a whole. In this study, more information about the food rituals done for spirits and beliefs is given. The evaluation of mythological beings together with food has been considered important in contributing to this issue in the literature. Literature search method was used in qualitative research methods. The sources obtained in the literature are examined and the information obtained is compiled. In the light of the information obtained, it has been seen that the Central Asian Turkish societies organized different rituals in daily life, in death ceremonies, in sacrifices, in baby births and in order to ask abundance from god. In these rituals, it has been reached that food is not only used as a food substance but also used as a protective substance against mythological beings.Keywords
Mythology, Shamanism, Rituals, Food

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri