Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEKÜLERLEŞME VE TURİSTLERE YÖNELİK TUTUMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SECULARIZATION AND ATTITUDES TOWARDS TOURISTS )

Author : Eyüp AKTÜRK  & Said KINGIR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 995-1009
    


Summary

Sekülerleşmenin artmasıyla insanların turizme ve turistlere yönelik bakış açılarının da değişmesi (olumlu veya olumsuz) kaçınılmazdır. Bu çalışmada Antalya, Trabzon ve Nevşehir illerinde yaşayan vatandaşların seküler dünya görüşü ve turistlere yönelik tutumları arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Bununla birlikte bu illerdeki vatandaşların hem seküler dünya görüşünde hem de turistlere yönelik tutumlarında sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin farklılık oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Bu amaçla ilişkisel modelde nicel bir araştırma tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplamak aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı ve keşfe yönelik istatistiki analizler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yerel toplumun seküler dünya görüşü arttıkça, turistlere yönelik olumsuz (ilgisizlik, kızgınlık) ve suçlayıcı bakış açısı da artmaktadır. Bununla birlikte araştırmada katılımcıların sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerine göre seküler dünya görüşlerinin ve turistlere yönelik tutumların da farklılaştığı tespit edilmiştir.Keywords
Sekülerleşme, Turistlere Yönelik Tutumlar.

Abstract

With the increase of secularization, it is inevitable for people to change their perspectives on tourism and tourists (positive or negative). In this study, the relations between secular world view of citizens who live in Antalya, Trabzon and Nevşehir and their attitudes towards tourists are discussed. However, it has been examined whether the socio-economic and demographic characteristics of these citizens are different in both the secular world view and the attitudes towards tourists. For this purpose, a quantitative research is designed in the relational model. Survey technique was used as data collecting tool in the study. Descriptive and exploratory statistical analyzes were used in the analysis of the obtained data. According to the findings, as the secular world view of the local community increases, negative (irrelevantness, irritation) and accusative point of view for tourists are increasing. However, according to the socio-economic and demographic characteristics of the participants, it was determined that the attitudes towards secular world views and tourists differed.Keywords
Secularization, Attitudes Towards Tourists.

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri