Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ «АКМЕОЛОГИЯ» ОҚУ ПӘНІНІҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ ТҰҒЫРЛАРЫ МЕН ҰСТАНЫМДАРЫ
(MODERN AKMEOLOGİJİ «DİSCİPLİNE» OF THE METHODOLOGİCAL PRİNCİPLES AND PLATFORMS )

Author : Kenje BEYSEMBAYEVA  & SKAKOVA RE & KARIMOVA RE & MAKULBEKOVA AA  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 3
Page : 14-22
    


Summary

Білім беру адамды дамытуға бағытталған. Ғылымның дамуында туындайтын қарама-қайшылықтар жаңа ғылымды құру құралдары арқылы шешіледі. Дәл осылай акмеология пайда болды. Білім беру үдерісінің негізгі қатысушылары: басшылардың, оқытушылардың, білімгерлердің қайта құрушы іс-әрекетінің өнімділігін өлшеу тәсілдерін, технологияларын және теорияларды меңгерген, елдегі және дүние жүзіндегі білім берудің дамуы туралы біліммен қаруланған мамандары бар білім, шынайы түрді іргелі білім болып саналады. Білім беруді модернизациялауды білім берудегі негізгі қарама-қайшылықтың - оқу және ғылыми ақпараттың көлемінің артуы мен оны игеруге жұмсалатын уақыттың қысқаруы арасындағы қарама-қайшылықтың артуына әкелетін ғылыми-техникалық прогресс туындаттыKeywords
акмеология, пән, акме

Abstract

Education aimed at personal development. Contradictions arising from the development of science is solved by means of the creation of a new science. Similarly, there was a Akmeologija. The main participants in the educational process: managers, teachers, students re-forming activity of knowledge, technologies and methods for measuring the performance of theories on the development of education in the country and around the world, experts armed with the knowledge of education, is the real fundamental education. The main contradictions - in education, modernization of education training and an increase in the volume of scientific information and that the increase in the contradiction between the reduction in the time needed for the development of scientific and technological progress has created. Studying of modern approaches of psychology and pedagogical problems, are considered as the potential of innovative higher education, increase efficiency and effectiveness of professional activity of participants of educational process, on the relation own the strategy of professional formation also consider the reflexive possibilities. The Akmeologic science has long-term history as society. Human culture - creative result of the developed persons.Keywords
Akmeologija. acme, discipline

Advanced Search


Announcements

    28 HAZİRAN 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri