Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMDE GİYSİ FAKTÖRÜ: AMELIA BLOOMER-TURKISH DRESS
(CLOTHING IN THE INTERCULTURAL INTERACTION FACTOR: AMELIA BLOOMER-TURKISH DRESS )

Author : Nurcan KUTLU YAPICI    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 1192-1199
    


Summary

Giysi-giyinme olgusu, iklim şartlarından kaynaklanan korunma, örtünme ihtiyacı çevresel faktörler, toplumları oluşturan iç dinamikler (din, ırk, dil, gelenek-görenek vb.), birey olma sürecinde kişilik yapıları, beğenileri, yaşama ve düşünme tarzlarında ki değişimlerin etkisiyle bedeni kuşatan ikinci bir ten olma fenomenini yaratmıştır. Toplumlar ise uygarlık, tarihi boyunca karakter ve yaşam biçiminin etkisiyle giyimde farklılıklar meydana getirmişlerdir. Kültürel değişimin, toplumların karakteristiklerinin belirlenmesindeki önemine bakıldığında toplumsal değişimin kültürler arasında da yoğun bir etkileşim yarattığı görülmektedir. Giysi tarihinde farklı uygarlıklarda ve zamanlarda kullanılan giysilerin değişimi, uygarlıkların gelişim süreci tarafından belirlenmektedir. Giysiler genellikle kişisel beğenileri ve kültürel değerleri yansıtırlarken bazı uygarlıklar giysilerindeki kültürel dönüşümlerde kimi zaman istikrarlı olmuş, kimi zaman da baskın olan kültürlerin etkisi altında kalmışlardır. Ticari ve kültürel alışveriş, giysi tarihinde birçok giysi formunu etkilemiş ve yeni formların doğmasına katkı sağlamıştır. Batı ve doğu kültürlerinin kendine has özelliklerini giysilerde teknik ve estetik açıdan giysinin bedenle kurduğu görsel ilişkinin ve giysi parçalarının bir araya gelme biçimlerinin farlılığında gözlemlemek mümkün olmaktadır. Avrupa da erken Ortaçağ döneminden beri erkek ve kadın giysilerine bakıldığında bedenin çok daha fazla vurgulandığı görülmektedir. Bu nedenle Avrupa giysilerinde cinsiyet ayrımı Osmanlı giysilerine oranla daha da belirgindir. Örneğin giysi tarihinde bifurcated garment olarak ifade edilen giysiler arasına giyilen pantolon, Avrupa ve Amerika da ki kadınlar için 19. yüzyılda Bloomer giysisi – Turkish Dress olarak bilinen giysi çıkana kadar giyilmesi imkânsız olan bir giysi olmuştur. Pantolona benzeyen Bloomer Giysisi Turkish Dress “Türk Şalvarı” olarak da isimlendirilip eteklerin altına gizlenmiş iç giysi olarak kullanılmıştır. Oysaki Osmanlı İmparatorluğu’nda Şalvarlar hem erkek hem de kadınlar giydiği rahat bir giysi formu olarak günümüzde dahi özelliğini ve kullanışlılığını korumaktadır. Bu çalışma kültürlerarası etkileşimde önemli bir rol oynayan giysi-giyinme olgusunun kadın hareketlerinde batı toplumunda bir devrim niteliği kazandıran ve literatüre “Bloomer Giysisi-Turkish Dress” olarak giren şalvar-pantolon formunu ve etkilerini incelemek amacı ile planlanmıştır.Keywords
Kültürlerarası Etkileşim, Giysi ve Kültür, “Bloomer Giysisi-Turkish Dress”.

Abstract

Clothing-dressing phenomenon, protection due to climatic conditions, environmental factors of covering need, internal dynamics (religion, race, language, tradition-custom etc.) that make up the societies, personality structures in the process of being an individual, the effects of changes in their liking, has created the phenomenon of becoming a second skin. Societies have brought about differences in clothing due to the influence of civilization, history and character throughout life. Given the importance of cultural change in determining the characteristics of societies, it is seen that social change has also created intense interaction among cultures. he change of clothing used in different civilizations and times in the history of clothing is determined by the development process of civilizations. While clothing often reflects personal likes and cultural values, some civilizations have been under the influence of cultures that have sometimes been stable and sometimes dominant in the cultural transformations of their clothing. Commercial and cultural shopping influenced many forms of clothing in the history of clothing and contributed to the emergence of new forms. It is possible to observe, in technical and aesthetic terms, the visual relationship of the garment with the body and the way in which the parts of the garment come together, when the unique features of Western and Eastern cultures are worn. In Europe, since the early Middle Ages, men and women's clothes seem to emphasize the body much more. For this reason, sex discrimination in European garments is even more pronounced than in Ottoman clothes. For example, the pants worn among the garments mentioned as bifurcated garments in the history of the clothes became a garment which was impossible to wear until the clothes known as Bloomer garment - Turkish Dress for women in Europe and America. Bloomer Dress Turkish Dress, also known as "Turkish Shawl", was used as underwear hidden under the skirts. However, in the Ottoman Empire, Şalvar maintains its characteristics and usefulness even today as a form of comfortable clothing worn by both men and women. This study was planned with the aim of investigating the effect of the shalvar-pants form, which entered the literary "Bloomer Dress-Turkish Dress", which gives a characteristic of the womens-dressing phenomenon which plays an important role in intercultural interaction in western society in women's movements.Keywords
Intercultural Interaction, Clothing and Culture, "Bloomer Dress-Turkish Dress".

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri