Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞLI TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA SONRASI DAVRANIŞLARI
(POST-PURCHASE BEHAVIORS of OLDER CONSUMERS )

Author : Zeynep TOPÇU  & Seval GÜVEN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 905-920
    


Summary

Nüfus yaşlanması toplumları tüm yönleriyle derinden etkileyen küresel bir olgudur. İşletmeler açısından da giderek önem kazanan yaşlı tüketiciler satın alma sürecinin her aşamasında diğer tüketicilerden farklı tutum ve davranışlara sahiptir. İstek ve ihtiyaçlarının en etkin şekilde karşılanabilmesi, yaşlı tüketicilerin satın alma davranışlarının kapsamlı bir şekilde ele alınmasını gerektirmektedir. Bu araştırma yaşlı tüketicilerin satın alma sürecinin son aşaması olan satın alma sonrası süreçteki davranışlarını belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemi Ankara’da yaşayan 65 yaş ve üzeri toplam 500 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada yaşlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışları cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi ve aylık gelir düzeyine göre incelenmiştir. Yaşlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışlarına yönelik ifadelere katılım düzeylerine ilişkin ortalama puanlar arasındaki farkın bağımsız değişkenlere göre önemli olup olmadığının belirlenmesi için “İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t testi)” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada yaşlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışlarına yönelik ifadelere katılım düzeylerine ilişkin ortalama puanlar incelendiğinde; “Satın alma sonrasında fiş/fatura alırım”, “Garanti belgesini saklarım”, “Satın alma sonrası hatalı olduğunu düşündüğüm bir ürünü değiştiririm”, “Kusurlu ürünü iade ederim” ifadelerine katılım düzeylerine ilişkin ortalama puanların yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan yaşlı tüketicilerin satın alma sonrası davranışlarının öğrenim düzeyine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur (p˂0,05).Keywords
Tüketici Davranışları, Satın Alma Kararları, Satın Alma Sonrası, Yaşlı Tüketiciler, Tüketici

Abstract

Population aging is a global phenomenon that deeply affects societies in all its aspects. Older consumers who are increasingly important in terms of businesses have different attitudes and behaviors from other consumers at every stage of the purchase process. The ability to meet needs and needs in the most efficient manner requires a comprehensive treatment of the purchase behavior of older consumers. This research is planned and conducted to determine the behavior of the older consumers in the post-purchase process, the last stage of the purchase process. The sample of the study consists of 500 people aged 65 years and over living in Ankara. In the study, post-purchase behaviors of older consumers were examined according to gender, age, education level and monthly income level. The "Difference between Two Means Significance Test (t test)" and "One-Way Analysis of Variance (ANOVA)" methods were used to determine whether the difference between the mean scores of the statements of participation of the older consumers on their post-purchase behaviors was more significant than the independent variables. Within the scope of the survey, it was determined that mean participating scores to the statements of older consumers about post-purchase behaviors stating that, "I take bill/receipt after purchase", "I keep the guarantee document", "I change the product that I think is defective after purchasing", "I return the defective product" were high. In the survey, it was determined that the post-purchase behaviors vary depending on the education status (p˂0.05).Keywords
Consumer Behaviors, Purchase Decisions, Post-purchase, Older Consumers, Consumer

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri