Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEREL DEMOKRASİNİN GELİŞİMİNDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ: ŞANLIURFA İLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL DEMOCRACY: AN ANALYSIS ON THE PROVİNCE OF SANLIURFA )

Author : Abdullah ÇELİK  ; Ömer Faruk BİLBAY & Ali Burak AKSUNGUR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 716-725
    


Summary

1980’li yıllardan itibaren yerelleşme kavramı, siyasi ve ekonomik anlamda değişimin ana faktörü olarak görülmeye başlanmıştır. Yerelleşmeyi savunanlar hizmet sunumunda etkinlik, verimlilik, halkın yönetime aktif katılımı ve yöneticilerin halkın şikâyet ve önerilerini daha çok dikkate alacağı iddiasıyla bu kavramın önemine vurgu yapmışlardır. Bu dönemin devamında ise kamu yönetimi alanında yeni bir paradigmanın ortaya çıkması ve toplumun sivil anlamda örgütlenme çabalarının artmasıyla merkezileşmiş, bürokratik, hiyerarşik ve kurallara bağlı yönetim anlayışı yerini daha demokratik, katılımcı, şeffaf ve esnek olduğu ileri sürülen “yeni kamu yönetimi” anlayışına bırakmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda birçok ülkenin karar alma süreçlerinde reformlara gidilmiş ve yerelleşmenin etkin hale getirilme sürecine sivil toplum örgütleri dâhil olmuştur. Sivil toplum örgütlerinin gelişmesiyle birlikte yerelleşme ve yerel demokrasinin yaygınlaşması, ülkenin içinde bulunduğu şartlara göre etkinlik ve verimlilik anlayışlarının yanı sıra sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlayacaktır. Bu noktada bu çalışmanın amacı yerel demokrasinin gelişiminde sivil toplum örgütlerinin rolünü Şanlıurfa ili özelinde incelemektir. Çalışma kapsamında Şanlıurfa ilinde bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çalışmaya ilişkin görüşmeler yapılarak yerel demokrasinin gelişimi noktasında sorular yöneltilecektir. Elde edilen veriler analiz edilerek çalışmaya aktarılacaktır. Çalışma Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin yerel demokrasiye katkısının ortaya konulması bakımından önem arz etmektedir.Keywords
Yerelleşme, Yerel demokrasi, Sivil Toplum Örgütleri

Abstract

Since the 1980s, the concept of decentralization has begun to be seen as the main factor of political and economic change. Advocates of decentralization have emphasized the importance of this concept in service delivery in terms of activity, efficiency, active involvement of people in governance, and managers claiming that the public will pay more attention to complaints and suggestions. The continuation of this period has left the concept of centralized, bureaucratic, hierarchical and rule-based management as a new paradigm in the field of public administration with the increase of the efforts of this society to organize in a civil sense, to the "new public administration" concept which is claimed to be more democratic, participatory, transparent and flexible. As a result of these developments, reforms have taken place in the decision-making processes of many countries and non-governmental organizations have been involved in the process of making localization effective. Along with the development of non-governmental organizations, localization and wide spread local democracy will contribute to social and economic development as well as understanding of efficiency and productivity according to the conditions in the country. At this point, the aim of this study is to explore the role of non-governmental organizations in the development of local democracy in the province of Sanliurfa. Within the scope of the study, interviews with representatives of non-governmental organizations in the province of Sanliurfa will be conducted and questions will be asked at the point of development of the local democracy. The obtained data will be analyzed and transferred to the study. The study is important in terms of putting the local democracy contribution of non-governmental organizations operating in Sanliurfa.Keywords
Decentralization, Local Democracy, Non-governmental Organizations

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri