Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EDİRNE VİLAYETİ’NE YAPILAN GÖÇLER (1853-1897)
(EMIGRATIONS TO PROVINCE OF EDIRNE (1853-1897) )

Author : İsa KALAYCI  & Ahmet Caner ÇATAL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 702-715
    


Summary

Güneybatı Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Türkiye, coğrafi konum itibariyle göç yollarının kavşağında bulunmaktadır. Türkiye-Avrupa geçiş güzergâhında bulunan ve 1365-1453 döneminde 88 yıl Osmanlı’ya başkentlik yapmış olan Edirne Vilayeti ise tarih boyunca yaşanan bu göçlerden etkilenmiştir. Bilhassa Osmanlı Devleti’nin yoğun bir şekilde toprak kaybettiği XIX. yüzyılın ikinci yarısında cereyan eden hadiseler; Osmanlı kültürüne ve güvenlik teminine inanan tehdit altındaki insanların dışardan içeriye doğru göç etmelerine neden olmuştur. Osmanlı özelinde Edirne Vilayeti’ne yapılan göçlerin en önemli kilometre taşlarını 1853-1856 Kırım Savaşı ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) oluşturmaktadır. Bu savaşlar sonrasında yaşanan toprak kayıpları neticesinde Rusların ve Bulgarların baskı ve zulümlerine uğrayan Kırım, Kafkasya veya Balkanlardaki halk, kitlesel bir şekilde Osmanlı merkezine doğru göç etmiştir. Edirne, XIX. yüzyılın ikinci yarısında adeta bir insan selini andıran göç dalgalarına maruz kalmıştır. Bahse konu vilayetin hem daimi hem de geçici göçler açısından incelendiğinde -özellikle Balkanlardan gelen göç hareketleri karşısında- bir “dalgakıran” görevi yaptığı anlaşılmaktadır. Zira Dersaadet’e veya Anadolu’ya ulaşmak isteyen göçmenler için ilk durak Edirne olmuştur. Kendisine sığınanlara her daim kucak açan Edirne halkı da göçmenlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamada üzerine düşeni ziyadesiyle yapmıştır. Edirne’ye iskân edilen göçmenlere geçici bir süreliğine vergi muafiyeti getirilmiştir. Göçmenlere yapılan yardımların en önemlilerini ise arazi tahsisi oluşturmuştur. Osmanlı devlet adamları ve Edirne halkının fedakârâne çalışmalarına rağmen, göçmenlerin gelmesiyle bölgede bazı asayiş sorunları da yaşanmıştır. Yaklaşık 44 yıllık zaman dilimini kapsayan bu çalışmanın mekânsal alanını Edirne Vilayeti’nin geneli oluşturmaktadır. Böylece Edirne Vilayeti’nin nüfus hareketliliği bakımından yoğunluk yaşadığı bir kesitinin tarihi perspektifle ortaya konması amaçlanmıştır. Bahse konu araştırma dönemiyle ilgili Edirne’ye dair özel bir çalışmanın yapılmamış olması ise makalenin önemini artırmaktadır. Bu çalışma; başta Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri olmak üzere, hatırat ve tetkik eserlerden faydalanılarak oluşturulmuştur. Kaynaklardan elde edilen bulgularla; muhacirlerin nüfusu, göçmenlere tahsis edilen toprak miktarları ve göçmenlere yapılan diğer yardımlar, vilayet genelinde yaşanan asayiş sorunları gibi hususlara açıklık getirilmiştir.Keywords
Edirne, Kırım Savaşı, 93 Harbi, göç, muhacir.

Abstract

Turkey that connects with southwest Asia and the Europe lies at the intersection of migration routes. The city of Edirne was a former capital of the Ottoman Empire between1365 and 1453 was affected from migration flows throughout the history. In the second half of the 19th century, the Ottoman Empire began to lose territories and subjects those who believed shared culture and security under the Ottoman Empire migrated to inner provinces of the Empire. The Crimean War (1853-1856) and the Ottoman-Russian War (1877-1878, aka 93 War) were important events increasing migration in the province of Edirne. As a result of losing territory in these wars, people who were oppressed by Russians and Bulgarians in Crimea, the Caucasus and the Balkans migrated into the middle of the Ottoman Empire massively. In the 19th century, Edirne was exposed to migration like human flood. Not only temporary, but also permanent migration movement, Edirne seemed to be break water. It was the first stop for people who sought to go to Istanbul (Dersaadet) or Anatolia. The people of Edirne did their share to cover needs of migrants excessively. Migrants in Edirne were privileged from taxes temporarily. The allocation of space was the important aid for migrants. Even though the Ottoman politicians and people of Edirne made significant efforts, public order issues were seen deriving from the migration. This paper focuses on the province of Edirne within roughly 44 year period. It is aimed to put forward to demographic shifting historically. In terms of time period, it is hard to find a special research focusing on the history of Edirne, so it contributes to the importance of the paper. In this paper, documents in the ottoman archives of the prime ministry, memories and secondary sources have been benefited. It is put forward that population of migrants, the size of the territory given to the migrants, other aids to migrants and issues of public orders within the province of Edirne.Keywords
Edirne, The Crimean War, 93 War, migration, migrant.

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri