Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİSYON VE VİZYON BİLDİRGELERİNİN İŞLETMELERCE İÇSELLEŞTİRİLME VE ALGI DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR SAHA ÇALIŞMASI
(THE INTERNALIZATION AND PERCEPTION LEVEL OF ENTERPRISES OF MISSION AND VISION MANIFESTO AND A CASE STUDY )

Author : Mehmet CÜREOĞLU  ; Cengiz DURAN; Sema BEHDİOĞLU & Gülten GÜMÜŞTEKİN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 695-701
    


Summary

Misyon ve vizyon kavramlarının işletme literatüründeki yerinin öneminin tartışılmaz olmasının yanında, stratejik yönetim literatüründe ilgili kavramların ana enstrümanlardan olduğu malumdur. İşletme literatüründe bu iki kavramın önemine ilişkin onlarca örnek verilebilecektir. Stratejik yönetim yazınında ise ağırlıklı olarak misyon ve vizyon oluşturma stratejik yönetimin başlangıcı ve ön şartı olarak kabul edilmektedir. Ancak bu iki önemli kavramın işletmelerdeki karşılığı nedir? İşletmeler bu kavramları nasıl algılamaktadır, ne düzeyde içselleştirmiştir ve bunlara hangi düzeyde önem atfetmektedirler? Bu çalışmanın amacı misyon ve vizyon kavramlarının işletmeler tarafından ne düzeyde içselleştirildiğini belirlemeye yöneliktir. Bunu ortaya koymak adına öncelikle yapılan yüz yüze görüşmelerde işletmelere yazılı bir misyon ve vizyonlarının olup olmadığı sorulmuştur. Sonrasında ise yazılı bir misyon ve vizyonu olduğunu beyan eden işletme yetkilisine ise bu bildirgelerin tamamını veya en azından bir kısmını ya da neden söz ettiğini yazılı olduğu metinlere bakmadan hemen söylemeleri talep edilmiştir ve diğer bir takım tamamlayıcı sorular yöneltilmiştir. Yüz yüze mülakat sonrası işletmelerin beyanları da gerçekliğe uygunluk bakımından ayrıca incelenmiş ve yazılı misyon ve vizyon bildirgeleri olmadığını beyan eden belirli oranda işletmenin aslında yazılı bildirgelere sahip olduğu anlaşılmıştır ki bu, bir takım işletme sahip ve yetkililerinin aslında sahip olunan yazılı misyon ve vizyondan haberdar dahi olmadıkları şeklinde yorumlanmıştır. Çalışma Malatya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren anakütleyi temsile haiz bir örneklem büyüklüğünde gerçekleştirilmiştir. Çalışma neticesinde elde edilen bulguların bu iki kavramın işletmelerce içselleştirilmesine yönelik öngörülenden çok daha farklı sonuçlar ortaya koyduğu düşünülmektedir.Keywords
Misyon, Vizyon, İçselleştirme Düzeyi

Abstract

It is widely known that the concepts of mission and vision have an indispensable position in business administration literature and these concepts are within the main instruments of strategic management literature. Tens of samples which are about the importance of these concepts might be given in the business administration literature. In the strategic management literature however composing mission and vision is often accepted as the beginning and pre – condition of strategic management. On the other hand, what do these two concepts of vital importance refer to in the eyes of enterprises? How do enterprises perceive mission and vision, at what level they internalize them and attribute importance to them? The purpose of this study is to determine the internalization level of mission and vision. In order to reveal the level concerned, it has been asked to the enterprises through face to face interviews whether they have a written mission and vision. After that, it has been demanded from enterprises who had declared having had written mission and vision to recite the whole or a part of, or at least talk about the manifesto without going through the documents and has been posed some other subsidiary questions. After interviews in person, the declarations of enterprises have also been examined and it was indicated and understood that a number of firms having had declared not to have any written manifesto actually had a written manifesto, which might be interpretted as a group of people in authority in fact were not even aware of the written manifesto of mission and vision that actullay they possess. The study has been conducted on a sample of enterprises operating in 1st and 2nd Organized Industrial Zones which is believed to represent the universe. It is thought that the findings resulting from the study prove different consequences than expected in the context of internalization of these two concepts of companies.Keywords
Mission, Vision, Internalization level

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri