Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)
(THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHER’S LEVELS OF ORGANIZATIONAL CYNISM AND THEIR JOB SATISFACTION (SIIRT SAMPLE) )

Author : Veysel OKÇU  ; Mehmet KORKMAZ & Leyla UÇAR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 683-694
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Siirt il merkezindeki 26 ilkokul ve 28 ortaokulda görev yapan toplam 1219 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise “Basit Tesadüfi - Random Örnekleme” yöntemiyle seçilen 13 ilkokul ve 12 ortaokulda görev yapan 263 öğretmen oluşturmaktadır. Bu araştırmada öğretmenlerin iş doyum düzeylerini belirlemek amacıyla “Minnesota İş Doyum Ölçeği” ile örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek için Sağır ve Oğuz (2012) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sinizm Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler aracılığı ile öğretmenlerden toplanan verilerin analizleri SPSS 21 programında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeylerinin ve iş doyumlarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin iş doyum düzeylerini anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Bir başka ifadeyle öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arttıkça iş doyumu düzeylerinin azalabileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Örgütsel sinizm, işdoyumu, ilkokul, ortaokul, öğretmen

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between the primary and secondary school teacher’s levels of organizational cynism and job satisfaction. This study is in the model of relational survey. The universe of the research is consists of 1219 tecahers of 26 primary schools and 28 secondary schools in Siirt province. The sample of the research is consists of 263 teachers of 13 primary schools and 16 secondary schools choosed by simple-random sampling method. For his purpose, The Organizational Cynism Scale formed by Sağır and Oğuz (2012) applied to the theachers to determine their organizational cynism levels and Minesota Job Satisfaction Scale to determine their job satisfaction levels. İt is found that the teachers have moderate levels of both organizational cynism level and job satisfaction. The study also showes that there is e negative and moderate relationship between teacher’s organizational cynism levels and job satisfaction levels. Moreover, it was concluded that organizational cynism is a significant predictor of job satisfaction. In other words , the perceived job satisfaction levels of teacher decreases when their organizational cynism levels increases.Keywords
Organizational cynism, job satisfaction, primary and secondary school, teacher

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri