Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİ ve YÜRÜTÜCÜ BİLİŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(THE EXAMINATION THE LEVELS OF CRITICAL THINKING AND THE METACOGNİTİON IN PROSPECTİVE TEACHERS )

Author : Adnan ÖZBEY  & Salim ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 662-676
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, öğretmen adaylarının eleştirel düşünce eğilimleri ve yürütücü biliş düzeylerinin arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının eleştirel düşünce eğilimleri ve yürütücü biliş düzeylerinin farklı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Kocatepe Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde eğitime gören 198 kız ve 54 erkek öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” ve “Yürütücü Biliş Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler test edilirken t testi, ANOVA testi, Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre eleştirel düşünce eğilimleri ve yürütücü biliş düzeylerinde anlamlı şekilde farklılık bulunmuştur. Bölüm, sınıf ve mezun olunan okul türü değişkene göre eleştirel düşünce eğilimleri ve yürütücü biliş düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Pearson korelasyon analizi sonucunda göre eleştirel düşünce eğilimleri ve yürütücü biliş düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Basit regresyon analizi sonucunda yürütücü biliş becerilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini yordamada önemli değişkenler olduğu görülmüştür.Keywords
Eleştirel düşünme, yürütücü biliş, öğretmen adayları

Abstract

The main purpose of this study is to examine the relationship between prospective teachers' critical thinking tendencies and metacognitive levels. In addition, it is necessary to determine whether the prospective teachers' critical thinking tendencies and executive cognition levels differ according to different variables. The study group consists of 198 female and 54 male students trained in Kocatepe University and Dumlupınar University classroom teacher and social studies teacher departments. "Critical Thinking Disposition Scale" and “Metacognıtıve Skills Scale" were used in the study. When the data were tested, t test, ANOVA test, Pearson Moment Product Correlation Analysis and simple linear regression analysis were used. When the data obtained from the research were examined, there was a significant difference in the tendencies of critical thinking and metacognitive levels according to gender variable. It has been found that there is no significant difference in critical thinking tendencies and metacognitive levels according to department, class and graduated school type change. As a result of Pearson's correlation analysis, there was a istatistically significant and positive correlation between critical thinking tendencies and metacognitive level. Simple regression analysis has shown that critical thinking tendencies of metacognitive skills are important variables in the procedure.Keywords
Critical thinking, metacognitive, prospective teachers

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri