Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KIRIKHAN MYO ÖRNEĞİ
(DETERMINING NOMOPHOBIA LEVELS OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS: KIRIKHAN VOCATIONAL COLLEGE SAMPLE )

Author : Fidan HAKKARİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 786-797
    


Summary

Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin nomofobik (mobil telefon yoksunluğu korkusu) olma düzeyleri çeşitli değişkenler (cinsiyet, bölüm, sınıf) açısından incelenmiştir. Bu bağlamda veriler 2017 yılı bahar döneminde Kırıkhan Meslek Yüksekokulun ’da öğrenim gören 217 (107 kadın ve 110 erkek) öğrenciden, dört alt boyuttan (Çevrimiçi olamama, İletişimi kaybetme, Cihazdan Yoksunluk, Bilgiye Ulaşamama) oluşan Nomofobi ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin Cronbah-alpha değeri ,937 olarak hesaplanmıştır. Nomofobik olma derecelerini belirlemek amacıyla K-ortalamalar kümeleme analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda ise; öğrencilerin %27’nün çok yüksek düzeyde, %24’unun yüksek düzeyde, %24’unun orta düzeyde, %25’inin ise düşük düzeyde nomofobik oldukları bulunmuştur. Günlük ortalama akıllı telefon kullanım süreleri 5.38 saat olarak bulunmuştur. Öğrencilerin nomofobik olma düzeyleri ile günlük telefon kullanım süresiyle düşük seviyede pozitif yönlü ilişki olduğu görülmüştür (r=0,3). Değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü AVONA testleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda; meslek yüksekokulu öğrencilerinde kadınların erkeklere göre, birinci sınıf öğrencilerinin ikinci sınıf öğrencilerine göre daha nomofobik oldukları; bölümlere göre çevrim içi olamama boyutunda İnternet ve ağ teknolojisi ve Muhasebe ve vergi uygulamaları programı öğrencilerinin Bilgisayar teknolojisi öğrencilerinden daha nomofobik oldukları, cihazdan yoksunluk boyutunda ise Muhasebe ve vergi uygulamaları programı öğrencilerinin Bilgisayar teknolojisi öğrencilerinden daha nomofobik oldukları bulunmuştur. Diğer boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.Keywords
Nomofobi, Meselek Yüksekokulu Öğrencileri, Akıllı Mobil Telefon

Abstract

In this study, the level of nomophobia (fear of mobile phone deprivation) students of Vocational School students were examined in terms of various variables (sex, department, class). In this context, the data had been collected through Nomofobia Questionnaire consisted of 4 subscales (Giving up convenience, Not being able to communicate, Losing connectedness, Not being able to access information) from 217 (107 female and 110 male) students studying at Kırıkhan Vocational High School during the spring semester of 2017. The reliability coefficient of the instrument was found ,937. K-means clustering analysis was performed to determine students’ level of nomophobia. As a result of the analysis; 27% of the students were found to be very high, 24% were high, 24% were moderate and 25% were low nomophobic. Smart phone usage period per day were 5.38 hours. . It was seen that the students' level of nomophobia was lowly and positively correlated with the time of daily telephone usage. Independent groups t-test and one-way AVONA tests were used to determine whether there were statistically significant differences according to the variables. As a result of the analyzes; it was found that female vocational college students were more nomophobic than males and students in first grade were more nomophobic than second grade students. According to departments; for Giving up convenience subcale, Internet and Network Technology and Accounting and Taxation department students were more nomophobic then Computer Technology department students. Also for Losing connectedness subscale, Accounting and Taxation department students were more nomophobic then Computer Technology department students. There were not any significant differance in other subscales.Keywords
Nomophobia, Vocational College Students, Smart Mobile Phone

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri