Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLGİNİN KAYNAĞI NOKTASINDA DENEYİMSEL KUŞKUCULUK: DAVID HUME
(EXPERIENTIAL SKEPTICISM AT THE SOURCE OF KNOWLEDGE POINT: DAVID HUME )

Author : Çiğdem İBŞİROĞLU KOCAMAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 613-625
    


Summary

Deneyime (tecrübeye) ilişkin kuşkuculuğu ile klasik İngiliz felsefesinin John Locke ve George Berkeley’den sonraki temsilcisi olan David Hume, aynı zamanda İngiltere’de Francis Bacon ile başlayan ampirizmin en büyük sözcüsü olmuştur. Yeniçağın bilim alanındaki en büyük başarısı olan mekanist doğa biliminin başlıca dayanağını oluşturan nedensellik ilkesinden yani “her etkinin zorunlu olarak bir nedeni vardır” önermesinden Berkeley şüphe etmiş, bu şüphe de en derin anlamını Hume’da bulmuştur. Immanuel Kant’ın kendisini dogmatik uykusundan uyandırdığını söylemesinin ardından dikkatleri üzerine çeken Hume, kendisinden önceki felsefenin temel sorunlarından biri olan hem nedensellik hem de töz kavramlarını sorgulamış, kendisinden sonra gelen pek çok filozofu ve felsefi akımı da bu sorgulamasıyla etkilemiştir. Hume’un felsefesinde yer alan deneyimsel ilkeler ve şüphecilik onun felsefesinin en önemli iki öğesidir. Öte yandan, bilimin insan doğasıyla ilişkisi olduğunu düşünen Hume, insanı, insan doğasını ve bilimle olan ilişkisini incelemek amacıyla zihnin içeriğine ve anlama yetisine yönelmiştir. Hume’un, bu yöndeki başlıca eserleri İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme (2015) ve İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma (2017) adlı eserlerdir. Bu çalışmada da adı geçen yapıtlar bağlamında Hume’un felsefesinde bilginin neliği ve doğasına ilişkin genel problemler olarak nitelendirebileceğimiz “bilgi/bilmek nedir?”, “bilginin kaynağı nedir?”, “bilmenin bir sınırı var mıdır ve her şeyi bilmek mümkün müdür?”, “bilgi iddiasında bulunulabilir mi?” “töz(ler) var mıdır?”, “olgu sorunlarına ilişkin temel problem olarak nedensellik ilkesi ve kökeni nedir?” sorularına, “alışkanlık”, “inanç”, “hayal gücü” kavramlarıyla birlikte yanıt aranacaktır. Ayrıca sonuç kısmında da Hume’un düşünsel kuramında yer alan olgu sorunlarına ilişkin nedensellik ilkesiyle birlikte deneyime ilişkin kuşkuculuğu, Edmund L. Gettier’ın 1963’te yayımlanan “Haklılandırılmış Doğru İnanç Bilgi midir?” başlıklı makalesiyle ilişkisinde değerlendirilecektir.Keywords
Bilgi, Bilginin Kaynağı, Deneyim, Nedensellik, Töz, Gettier Sorunu.

Abstract

David Hume, a representative of the classical English philosophers after John Locke and George Berkeley, with skepticism about experience (experiment) also became the greatest spokesmen of empiricism which started with Francis Bacon in England. Berkeley was skeptical about the greatest achievement of the modern age in science, the causality principle, which is the main basis of the mechanistic science of nature, meaning "every activity necessarily has a cause", and this skepticism found its deepest meaning in Hume. Hume, who drew attention to himself after Immanuel Kant said that he had woken him up from his dogmatic sleep, questioned both causality and essence concepts, one of the main problems of the philosophy before him, and influenced many philosophers and philosophical schools that came after him through this questioning. Empirical principles and skepticism in Hume's philosophy are the two most important elements of his philosophy. On the other hand, Hume, thinking that science is related to human nature, has turned to the content and understanding of the mind in order to examine the human nature, human nature and its relation with science Hume's main works in this regard are A Treatise of Human Nature (2015) and An Enquiry Concerning Human Understanding (2017). In this study, in the context of the mentioned works, the answers will be sought in conjunction with the concepts of "habit", "belief", "imagination" to the questions in Hume's philosophy, which can be qualified as general problems about the nature of knowledge and nature, "What is knowledge / knowing?", "What is the source of knowledge?", "Does your knowing have a limit and is it possible to know everything?", "Is it possible to make knowledge claim?" "Is there any essence (s)?", "What is the principle of causality and its origin as the main problem of case problems?" Also in the result part, skepticism about experimentation together with the principle of causality in Hume's intellectual theory will be evaluated in relation to Edmund L. Gettier's article entitled "Is Justified True Belief Knowledge?" Published in 1963.Keywords
Knowledge, Source of Knowledge, Experience, Causality, Essence, Gettier Problem.

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri