Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ MİLLİ KİMLİK DEĞERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(INVESTIGATION OF NATIONAL IDENTITY VALUES OF SOCIAL STUDIES COURSE 6TH GRADE CURRICULUM )

Author : Yücel GELİŞLİ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 775-785
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, altıncı sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programını milli kimliği oluşturan değerler açısından incelemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında incelenen altıncı sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programı milli kimliği oluşturan değerler, programın amaçları, kazanımları ve öğrenme alanları dersin öğretim programından taranarak, araştırmanın amacı çerçevesinde veriler doküman analizi tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmada ölçüt olarak Smith‟in milli kimliği oluşturan temel ögeleri; 1.Tarihi bir toprak/ülke ya da yurt(Vatan), 2. Ortak mitler ve tarihi bellek(Tarih birliği), 3. Ortak kitlesel kamu kültürü(Milli kültür), 4. Ortak yasal hak ve görevler, 5. Ortak ekonomi ve 6. Ortak Din olarak alınmıştır. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine uygun olarak belirlenmiştir. Genel amaçlarda Türk kültürü, Türk vatanı, Türk tarihi ve vatandaşlık bilinci derinlemesine ele alınmıştır. Sonuç olarak sosyal bilgiler dersi öğretim programı genel amaçlar, öğrenme alanları ve kazanımlar olarak her sınıf düzeyinde yapılandırılmıştır. Genel amaçlar, öğrenme alanları ve kazanımlar milli kimliği oluşturacak şekilde oluşturulmuştur.Keywords
: Kimlik, Milli kimlik, Sosyal Bilgiler Dersi

Abstract

The purpose of this study is to examine the sixth grade Social Studies Curriculum in terms of the values that make up the national identity. In the study, qualitative research method was used. The 6th grade Social Studies Curriculum examined in the scope of the research was obtained by using the document analysis technique in the scope of the research by searching the curriculum for the values, the aims, achievements and learning areas of the national identity. Essential elements of Smith's national identity as benchmarks in his work; 1. A historical land / country or country (country), 2. Common myths and historical memory (history unity), 3. Joint mass public culture (national culture), 4. Common legal rights and duties, 5. Joint economy and 6 It was taken as a common religion. The general objectives of the Social Studies Curriculum have been determined in accordance with the General Objectives and Basic Principles of Turkish National Education, which are expressed in the National Education Basic Law numbered 1739. In general purposes, Turkish culture, Turkish homeland, Turkish history and citizenship consciousness are take place. As a result, the social studies curriculum is structured at every grade level as general objectives, learning areas and achievements. The general objectives, learning areas and achievements were formed in such a way as to create a national identity.Keywords
Identity, National Identity, Social Studies Course

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri