Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI (Gaziantep Üniversitesi Örneği)
( VOCATIONAL TRAINING VIEWPOINTS OF STUDENTS IN VOCATIONAL COLLEGES (Gaziantep University Case) )

Author : Gökçe ÖZDEMİR  ; Sevilay ŞAHİN & Hüseyin ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 580-586
    


Summary

Toplumların gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergesi mesleki ve teknik eğitime verdikleri önemle oldukça yakından ilişkilidir. Hızla artan küreleşme, beraberinde gelen bilgi patlaması ve hızlı sanayileşme mesleki ve teknik eğitimden beklenen verim düşüklüğünün yanı sıra ara insan gücüne olan talebi arttırmıştır. Ancak toplumların ihtiyacı olan mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış insan gücünün yetiştirilmesi ile ilgili yeni sorun alanlarının oluşmasına da sebep olmuştur. Mesleki ve teknik eğitime yönelik son yıllarda yapılan proje temelli uygulamalar ve geliştirilen politikalar bu alanda önemli gelişimler sağlamış olmasına rağmen, birçok sorunsalı içerisinde barındıran alanın ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Özellikle bizim toplumumuzda mesleki ve teknik eğitimin geçmişten günümüze hak ettiği değeri görememesinden dolayı nitelikli insan gücü talebini karşılama noktasında sorunlar yaşanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin hak ettiği değeri görebilmesi, sanayi ve hizmet sektörünün talep ettiği ara insan gücünün karşılanabilmesi için bu eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime bakış açıları oldukça önemlidir. Çünkü her tutum davranışı etkilemektedir. Bu sebeple bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin mesleki eğitime bakış açılarının belirlenmesidir. Araştırma nicel bir araştırma olup, betimsel yöntemlerden tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesine bağlı Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulları oluşturmaktadır. Araştırma verileri Kalkan (2014) tarafından geliştirilen “Mesleki Eğitime Yönelik Tutum” ölçeği ile toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde betimsel istatistikler yapılarak, bağımsız değişkenlere (cinsiyet, okul türü, sınıf ) ilişkin istatistiklerde t-testi, tek yönlü Anova ve Scheffe testi analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin mesleki eğitim tutumları ile bazı bağımsız değişkenler arasında anlamlı farklılıklar oluşmaktadır.Keywords
mesleki eğitim, meslek yüksekokulu, tutum

Abstract

Increasing globalisation with knowledge and improving industrialization increase the need for qualified manpower. However, this causes problems related to training of individuals equipped with necessary vocational skills and knowledge with applications and politics leading improvement in this field, the demands of the related fields have not been met effectively. Especially in our society, since the importance and neccesity of vocational and technical education are not valued to the desired level, it fall short to meet the need of qualified manpower. In order to understand real value of vocational and technical education and to meet the need for qualified manpower in industry and service sectors, the opinions of the student attending these schools related to vocational education are very important because their attitude effect their behaviours. For this reason the aim of this study of these attitude. Descriptive survey method is used. The population of the study consist of Technical and Social Science schools in Gaziantep University. Data ara collected using “Attitude Towards Vocational Educaiton” scale formed by Kalkan (2014) is used. For the analysis of the data, t-test, one-way Anova, Scheffe tests are used. According to findings of the study statistically significant difference are found between opinions and in dependent variables.Keywords
vocational education, vocational colleges, attitude

Advanced Search


Announcements

    20 ŞUBAT 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri