Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIORAL FINDINGS AND DIGITAL GAME DEPENDENCY IN ADOLESCENTS
(ERGENLERDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI İLE PSİKOLOJİK VE DAVRANIŞSAL BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ )

Author : Melike BAŞ    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 492-498
    


Summary

Giriş: Teknolojik gelişmeler, şehirleşmenin artması, oyun alanlarının az olması gibi nedenler ile dijital oyunlara eğilim artmıştır. Dijital oyunlar, ergenler arasında giderek artan bir aktivitedir. Her yaşta kullanıcısı olan dijital oyunlara en çok ergenler ve genç erişkinler ilgi göstermektedirler. Günümüzde, ergenlerin oyun oynayarak geçirdikleri süre giderek artmaktadır. Dijital oyunların, ergenlerin psikolojik, fiziksel, sosyal ve psikolojik sağlıklarını etkiledikleri bilinmektedir. Amaç: Bu araştırmada, ergenlerde dijital oyun bağımlılığı ile yaşayabilecekleri psikolojik ve davranışsal problemler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada, “dijital oyun”, “bilgisayar oyunu”, “davranışsal”, “psikolojik” ve “bağımlılık” anahtar kelimeleri kullanılarak Science Direct, Pubmed, Medline, Ulakbim ve Google Akademik veri tabanlarında taranmış ve ulaşılan yayınlar sistematik olmayan bir biçimde taranmıştır. Bulgular: Dijital oyun bağımlısı olan ergenlerde, düşük öz-yeterlik, anksiyete, düşük benlik saygısı, uyumsuzluk ve utangaçlık saptanmıştır. Oyun bağımlılığı aynı zamanda, depresyon, sosyal fobi ve anksiyete bozukluğunun bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Oyun bağımlısı kişiler, sosyal ihmal, sosyal ve psikolojik izolasyon, boş zaman aktivitelerine karşı isteksizlik, saldırgan davranışlar, psikolojik stres, okul performansında düşme, uyku kalitesinde düşme ve intihar düşüncesi ile yaşamdan daha az memnun olma düşüncesi olan bireyler olarak belirlenmiştir. Ergenlerin, özellikle şiddet içeren oyunlar saldırganlık, yalnızlık, depresyon, şiddete eğilim, izolasyon, dikkat eksikliği gibi psikososyal problemlere yol açabilmektedir. Dijital oyun oynayan ergenlerde, psikolojik problemlerin yanı sıra okul başarısında azalmanın olduğu saptanmıştır. Sonuç: Ergenler, dijital oyunları en yaygın eğlence aracı olarak kullanmaktadırlar. Dijital teknolojinin yoğun biçimde kullanılması, ergenler için koruyucu önlemlerin yetersizliği problemin oluşmasına ve ilerlemesine katkı vermektedir. Ergenler için okullarda gerçekleştirilebilecek dijital oyun bağımlılığının belirlenmesine ilişkin çalışmalar ile, buna yönelik önleme çabaları önerilebilir. Rehber öğretmen- sağlık profesyoneli ve ebeveyn- sağlık profesyoneli arasında oluşturulacak işbirliği ile ergenin evdeki ve okuldaki davranışlarının değerlendirilmesi mümkün olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının bir arada alacakları kararlar ile, ülke çapında düzenlemeler gerçekleştirilebilir.Keywords
Dijital Oyun, Ergen, Psikolojik, Davranışsal, Bağımlılık

Abstract

Introduction: Trends in digital games have increased due to reasons such as technological developments, increasing urbanization, fewer playgrounds. Digital games are a growing activity among adolescents. Adolescents and young adults are most interested in digital games that are users of all ages. Nowadays, the time that adolescents spend playing games is steadily increasing. It is known that digital games affect psychological, physical, social and psychological health of adolescents. Objective: In this study, it is aimed to investigate the relation between digital game addiction and psychological and behavioral problems that can be experienced in adolescents. Method: In the study, the articles scanned and accessed in Science Direct, Pubmed, Medline, Ulakbim and Google Academic databases were scanned in a non-systematic way using the keywords "digital game", "computer game", "behavioral", "psychological" and "dependency" . Findings: Low self-efficacy, anxiety, low self-esteem, incoordination and shyness were found in adolescents with digital gaming addiction. Game addiction also emerges as a cause of depression, social phobia and anxiety disorder. Gaming addicts were identified as individuals who thought of social neglect, social and psychological isolation, reluctance to leisure activities, aggressive behavior, psychological stress, drop in school performance, falling in sleep quality and suicidal thoughts and less satisfaction in life. Violent games, especially violent games of adolescents, can lead to psychosocial problems such as aggression, loneliness, depression, tendency towards violence, isolation, lack of attention. Conclusion: Adolescents use digital games as the most common entertainment tool. The intensive use of digital technology contributes to the problem of inadequate protective measures for adolescents and to the progression. It may be possible to assess the behavior of the adolescent at home and at school by co-operation between the guidance teacher-health professional and the parent-health professional. The Ministry of National Education, the Ministry of Health and the Ministries of Family and Social Policy can make arrangements nationwide by making decisions.Keywords
Digital Gaming, Adolescence, Psychological, Behavioral, Addiction

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri