Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE ÇATIŞMA ÇÖZME STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin sosyal zeka düzeyleri ile çatışma çözme stillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel nitelikteki araştırmanın evrenini bir vakıf üniversitesinde öğrenim görmekte olan hemşirelik bölümü öğrencilerinin tamamı oluşturmuştur. Örneklem seçilmeden tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ve öğrencilerin %95,2’si (n=178) araştırmaya katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Sosyo-demografik Özellikler Formu”, “Tromso Sosyal Zeka Ölçeği” ve “Çatışma Çözme Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin Sosyal Zeka Ölçeği toplam ve alt boyut puanları yüksek düzeydedir. Çatışma çözme stilleri ölçeği toplamı ve alt boyut puan ortalamalarından uzlaşma, hükmetme ve bütünleştirme orta düzeyin üzerinde bulunurken, uyma ve kaçınma alt boyut puan ortalamasının yüksek olduğu saptanmıştır. Cinsiyete göre sosyal farkındalık ve hükmetme alt boyutlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Sosyal zeka ile çatışma çözme stillerinin uyma ve kaçınma alt boyutları arasında pozitif yönde, zayıf düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin kendi sosyal zeka düzeyleri hakkındaki farkındalıkları artırılmalıdır. Bununla beraber çatışma çözme becerilerini geliştirecek simülasyon senaryoları, yapılandırılmış eğitimlerin verilmesi öğrencilerin olumlu çatışma çözme stilleri geliştirmelerine yardımcı olacaktır.Keywords
Sosyal Zeka, Çatışma Çözme, Hemşirelik, Öğrenci.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri