Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YETİŞKİN BİREYLERDE BİLİŞSEL ESNEKLİK VE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Çalışmanın amacı yetişkin bireylerde başa çıkma stilleri ve bilişsel esneklik değişkenleri arasındaki ilişkiyi ve bu iki değişkenin, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve sosyoekonomik düzeylere göre değişip değişmediğini incelemektir. Araştırma tarama modeline göre yapılandırılmıştır. Araştırmanın örneklemi Bartın ilinde yaşayan rastgele seçilmiş 261 kadın 48 erkek olmak üzere toplam 309 katılımcıdan meydana gelmektedir. Araştırmada veriler “Başa Çıkma Stilleri Ölçeği" ,“Bilişsel Esneklik Ölçeği” ve "Kişisel Bilgi Formu" ile elde edilmiştir.Veriler SPSS 25 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde Pearson Korelasyon analizi, çoklu regresyon analizi ve bağımsız örneklemler için t testi uygulanmıştır. Araştırmanın amacına yönelik yapılan analizler sonucunda katılımcıların; cinsiyet ve medeni durum özellikleri bilişsel esneklik ve başa çıkma stilleri bakımından anlamlı farklılaşmaya yol açarken, yaş, eğitim durumu ve aylık gelir özellikleri anlamlı bir fark doğurmamıştır.Ayrıca bilişsel esnekliğin planlama, davranışsal olarak ilgiyi kesme, yadsıma, mizah bağımsız değişkenlerinin bilişsel esneklik bağımlı değişkenini yordadığı ve varyansın %12 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Bulgular ilgili literatür araştırılarak tartışılmıştır.Keywords
Bilişsel esneklik, Başa Çıkma stilleri, Yetişkin

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri