Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FARKLI BRANŞLARDA SPOR YAPAN ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada; farklı branşlarda spor yapan öğrencilerin spora yönelik tutumları incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmak için ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde öğrenim gören Üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde farklı branslarda ön lisans, lisans, yüksek lisan ve doktora programlarında öğrenim gören, 68’i kadın ve 139’u erkek olmak üzere toplam 207 öğrenciden oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve Koçak (2014) tarafından geliştirilen ‘Spora Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Veri setleri normal dağılım gösterdiği için bağımsız olan gruplar t-testi, farklı değişkenler arasında çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi ile tukey testinden ve değişkenler arası ilişkiyi saptamak için korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen bulgulara göre; farklı branştaki sporcuların spora yönelik tutumları ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu, milli sporcu olma durumu, yaptıkları branş ve Covid-19 psikolojik olarak etkileme durumu değişkenleri arasında anlamlı farklılılar tespit edilmiştir (p<0.05). Psikososyal gelişim, fiziksel gelişme ve zihinsel gelişme değişkenlerine ilişkin alt boyutlarında da anlamlı ilişkiler saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak farklı branşlarda spor yapan öğrencilerin spora yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu o tespit edilmiştir.Keywords
Spor, Farkındalık, Branş, Tutum

References

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri